Search form

EU želi osigurati osnovno obrazovanje za svako dijete do 2030. godine

Europska komisija odlučila je kako će najmanje 20% potpora iz proračuna u razdoblju od 2014. do 2020. godine biti predviđeno za ljudski razvoj i socijalnu uključenost, odnosno na obrazovanje će se gledati kao vrlo važnu komponentu. Oko 2,5 milijarde eura planira se namjeniti u obrazovanje kao jedan od prioriteta razvoja EU nakon 2015.

Makedonija spremna za početak pregovora o pristupanju EU, Bosna i Hercegovina zasad ne ispunjava uvjete

Iako je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od ispunjavanja uvjeta za stupanje na snagu Zakona o procesu stabilizacije i pridruživanja EU, Bivša jugoslavenska Republika Makedonija spremna je za pokretanje pregovora o priključenju. Zastupnici Europskog parlamenta inzistirali su da svi kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU moraju biti tretirani prema vlastitim zaslugama. Obje su države bile 2003. godine tretirane kao potencijalni kandidati za članstvo u EU, međutim samo je Makedonija dobil status kandidata 2005. godine. 

Predstavljen Katalog investicijskih projekata Hrvatske gospodarske komore

Bazu investicijskih projekata, koja sadrži 108 privatnih i javnih investicijskih projekata u različitim fazama pripremljenosti iz 20 županija, predstavila je Hrvatska gospodarska komora. Procjenjuje se kako je ukupna vrijednost projekata oko 5,9 milijardi eura. Podaci o projektima koji su u katalogu prikupljeni su kroz mrežu županijskih komora. Cilj ovog kataloga je potencijalnim ulagačima na jednom mjestu pružiti objedninjene podatke o mogućnostima investiranja u Hrvatsku.

Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata

Referenca: 
EuropeAid/134081/D/SER/HR
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Seminar o upravljanju programom FP7

Ovaj oblik edukacije osmišljen je za bolje razumijevanje programa FP7, koji je jedan od najvažnijih programa Europske komisije, a održava se u Parizu 27. i 28. lipnja 2013. godine. Svake se godine nekoliko stotina privatnih i javnih istraživačkih poduzeća dodijele sredstva upravo iz ovog programa. Za ovu je godinu programu dodijeljen proračun od 7 milijardi eura, a svakom korisniku upravo ovih sredstava, potrebno je posjedovanje određenih sposobnosti i razumijevanje samog programa. 

Izrada prometnog modela za Republiku Hrvatsku

Referenca: 
EuropeAid/133987/D/SER/HR
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Što nam donosi kohezijska politika za razdoblje 2014. - 2020.?

Okvir za Kohezijsku politiku EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine, prihvaćen je od Europske komisije 6. listopada 2011. godine. Tada je komisija predložila niz promjena i preoblikovanja u provedbi kohezijske politike, a odnose se na fokusiranje na pametan, održivi i sveobuhvatan rast iz strategije Europa 2020; nagrađivanje uspješnosti; fokusiranje na rezultate; jačanje teritorijalne kohezije i neki drugi prijedlozi.

Obilježen dan projekta NATURA 2000

Projekt pod nazivom "Natura 2000: Connecting people with biodiversity", provodi se u Španjolskoj pod okriljem LIFE programa, posebice unutar njegove komponente koja se odnosi na komunikaciju i informaciju. Tako je osnovan i Europski dan NATURA 2000, koji se obilježio ove godine, 21. svibnja. Riječ je o ekološkoj mreži zaštićenih kopnenih, morskih i prirodnih područja na prostoru Europske unije, koji su identificirani kao rijetke životinjske ili biljne vrste na staništima na kojima obitavaju.

Pregled natječaja koji završavaju u lipnju

Donosimo Vam pregled natječaja koji su otvoreni i završavaju u kratkom razdoblju. Riječ je o natječajima u kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva (grantovi), a odnose se na Republiku Hrvatsku, regiju i zemlje Europske unije. 

Naziv natječaja: Mjere za obuku i informiranje radničkih organizacija
Traje do: 23.05.2013. 

Savjetovanje o novoj strategiji EU za potporu organizacijama civilnog društva u zemljama EU proširenja

Od strane Europske komisije pokrenuto je savjetovanje o Smjernicama za potporu civilnom društvu u zemljama EU proširenja u razdoblju 2014.-2020. Dokument je prije svega usmjeren na buduću politiku financiranja programa potpore razvoja civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana i Turske (uz mogućnost sudjelovanja Islanda i turske zajednice na Cipru), ali je važan i za organizacije civilnog društva iz Hrvatske zbog mogućnosti budućeg sudjelovanja u svojstvu partnera na projektima organizacija civilnog društva iz regije u nizu prioritetnih područja.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS