Natječaj

Search form

Akcija potpore za podršku žrtvama nasilja i kriminala

Referenca: 
JUST/2015/SPOB/AG/VICT
Datum objave: 
14.01.2016.
Datum završetka natječaja: 
08.04.2016.
Status: 
Program: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Poziv se financira iz dva programa, Programa prava, jednakosti i građanstva (DAFNE) i Programa Pravosuđe (JUSTICE), a ciljevi poziva su sljedeći: 

 • Sprječavanje i borba protiv svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama, kao i ostalim skupinama u riziku od nasilja u bliskim odnosima i zaštita žrtava od takvog nasilja (DAFNE), 
 • Sufinanciranje transnacionalnih i nacionalnih projekata koji poboljšavaju prava žrtava kaznenih djela u skladu sa specifičnim ciljem programa Pravosuđe kako bi se olakšao djelotvoran pristup pravdi za sve, uključujući promicanje i podržavanje prava žrtava zločina. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Javne ili privatne organizacije ili međunarodne organizacije,
 • Neprofitne organizacije.
Prihvatljive aktivnosti: 

Prioriteti i aktivnosti koje će se financirati u sklopu programa DAFNE: 

 • Osposobljavanje i obuka za stručnjake, posebno osoblje koje pruža specijaliziranu pomoć žrtvama (npr. kroz skloništa, siguran, dostupan i alternativni smještaj, pravne savjete, medicinska i psihološka savjetovanja, linije za pomoć, organizacija za pomoć žrtvama ili druge alternative),
 • Osposobljavanje i usavršavanje u odnosu na rodno specifične probleme i dječjih specifičnih pitanja, osobito za profesionalce (policija, učitelji, liječnici) koji su prve točke kontakta za žrtve nasilja, tako da oni mogu bolje zadovoljiti specifične potrebe ranjivih žrtava,
 • Posebni programi podrške usmjereni su osobito prema najranjivijim žrtava, poput izbjeglica i migranata, osobe s invaliditetom, Romi, osobe koje pripadaju nacionalnim, etničkim i vjerskim manjinama, starije žene, djeca u alternativnoj skrbi i djecu s ulice,
 • Uzajamno učenje, identificiranje i razmjena dobre prakse, izrada radnih postupaka koji mogu biti u drugim zemljama sudionicama,
 • Aktivnosti podizanja svijesti, obuke i razmjena najbolje prakse među praktičarima i/ili uslugama podrške o pravima žrtvama nasilja.
Prioriteti i aktivnosti koje će se financirati u sklopu programa Pravosuđe: 

 • Uzajamno učenje, razmjena dobre prakse, izrada radnih postupaka koji će unaprijediti praktičnu primjenu određenih prava prema propisima EU,
 • Izgradnja kapaciteta relevantnih stručnjaka (npr. policija, članovi pravosuđa, socijalnih i zdravstvenih radnika, carinici) na potrebe žrtava za pomoć, informacije, podršku, zaštitu i naknadu,
 • Izgradnja kapaciteta osoblja u pomoć žrtvama kada traže svoje usluge (npr. informacije, praktične i pravne savjete, psihološko savjetovanje) i različite načine za pružanje takvih usluga (npr. telefoni ili interneta linije za pomoć),
 • Razvoj informacijskih alata, razmjena i pružanje informacija te širenje i podizanje svijesti o aktivnostima prava žrtava prema pravilima EU-a,
 • Olakšavanje suradnje između nadležnih tijela i agencija, pravnih praktičara (uključujući multidisciplinarne mreže na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini),
 • Analitičke aktivnosti, kao što su prikupljanje podataka i kreiranje baze podataka, ankete i istraživanja koja jasno prikazuju nedostatke o bazi znanja o pravima žrtava u EU-u te pokazati kako se EU politika prava može i dalje razvijati.
Proračun poziva: 

Indikativni proračun dostupan u sklopu ovog poziva za dostavu prijedloga je: 

 • Daphne: 3.019.357 €
 • Program Pravosuđe: 2.000.000 € 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip7.69 MB