COLOSSEUM

Search form

COLOSSEUM
O projektu: 

COLOSSEUM je zajednička carinska operacija usmjerena na borbu protiv ilegalne trgovine kulturnih dobara unutar EU-a te izvoz ili uvoz kulturnih dobara izvan zemalja EU-a. Rad na projektu je organiziran unutar Radne skupine carinske suradnje (CCWP) Vijeća EU-a. 

Prijavitelji: 

Talijanska Carinska agencija

Partneri: 

Carinske uprave Grčke, Cipra i Malte

Aktivnosti: 
  • stjecanje novih znanja u nezakonitoj međunarodnoj trgovini kulturnim dobrima
  • izrada priručnika sa glavnim zakonim i mjerama suradnje, smjernicama te savjetima oko kontrole i otkrivanja ovih vrsta prijevare
  • uspostavljanje mreže kulturnih stručnjaka za sprječavanje trgovine ilegalnom kulturnom baštinom 
Trajanje: 
1 godina
Iznos ugovora: 
106.833,00 €
EU sufinanciranje: 
95%
Program: 
Sektor: