Natječaj

Search form

Erasmus akademske mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
600.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Erasmus akademske mreže osmišljene su radi promicanja europske suradnje i inovacija u određenim tematskim područjima. Doprinose povećanju kvalitete visokoškolske nastave kroz utvrđivanje europske dimenzije i njezino razvijanje u okviru određene akademske discipline, unapređivanje inovacija te razmjenu metodologija i dobre prakse. To se postiže suradnjom unutar mreža visokih učilišta, fakulteta i odjela, a mogu se uključiti i stručna udruženja te poduzeća kao i ostale organizacije.
Mreže trebaju okupljati primjeren obim pripadajućih dionika koji se bave predmetnom temom i baviti se temama koje su izravno primjenljive na europsku politiku visokog obrazovanja. Trebaju biti poglavito usmjerene na razmjenu znanja, raspravu o metodama, promicanje razmjene iskustava i diseminaciju dobre prakse u predmetnom području, kao i na stvaranje i promicanje kreativnosti i inovativnosti. Mreže se trebaju baviti tekućim razvojem predmetnog područja, razvojem u nastanku kao i njegovim budućim razvojem. Očekuje se da će suradnja unutar mreža dovesti do ishoda koji će imati dugotrajan i široko rasprostranjen učinak na visoka učilišta i njihovo okruženje diljem Europe u predmetnom području.
Svake se godine posebno potiču prijedlozi za mreže usmjerene na predmetna područja i teme koje nisu u velikoj mjeri obuhvaćene mrežama koje se već financiraju u sklopu ove aktivnosti. Cilj je dosegnuti optimalnu obuhvaćenost akademskih disciplina. Informacije o mrežama koje su financirane temeljem ranijih natječaja dostupne su u sažetku Erasmus projekata na sljedećim mrežnim stranicama:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
Slijedi okviran popis vrsta tema na koje su akademske mreže obično usmjerene:
• mapiranje područja: navedeno obično može uključiti opis, analizu i usporedbu postojećih nastavnih metoda, utvrđivanje novih metoda i eksperimentiranje s njima, utvrđivanje postojećeg nastavnoga materijala visoke kvalitete te njegovo stavljanje na raspolaganje članovima mreže
• aktivnosti u području osiguranja kvalitete koje se odnosi na određeno akademsko područje
• olakšavanje europske suradnje: ocjena stanja europske suradnje, utvrđivanje potreba i prepreka te načina za njihovo uklanjanje, uvođenje alata (korištenje Europskoga sustava prijenosa bodova - ECTS, novih modela upravljanja itd. )
• definiranje i ažuriranje generičkih i sektorskih kompetencija koristeći ishode učenja i metode usmjerene na studenta vezano za tematsko područje mreže, npr. koristeći pristup iz pilot projekta „Podešavanje obrazovnih struktura u Europi” koji se odnosi na disciplinu mreže
• promicanje sinergije između nastave i istraživanja potičući visoka učilišta da rezultate istraživanja uključe u nastavni rad, te da Erasmus akademske mreže povežu s Mrežama izvrsnosti koje financira Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti
• jačanje veze između obrazovanja i društva, spajanjem javnog i privatnog sektora, važnih aktera iz znanstvenih i stručnih krugova čime se doprinosi europskoj sposobnosti za inovacije.
Od svake mreže očekivat će se najmanje sljedeće operativne aktivnosti:
• pokretanje mrežnih stranica i ostalih primjerenih alata kojima se podupire razmjena i diseminacija informacija
• izrada godišnjega izvješća o statusu inovacija u području aktivnosti mreže
• pružanje cjelovitih informacija o događanjima i aktivnostima unutar mreže važnim akterima programa Erasmus
• organizacija godišnjeg sastanka o tematskom području mreže. Na sastanku se može okupiti i predstavnike ostalih aktivnosti u predmetnom području koje podupire Erasmus, posebno uključujući multilateralne projekte i intenzivne programe. Može biti u obliku otvorenog seminara ili skupa čime se potiče suradnja projekata koje podupire Erasmus s ostalim srodnim inicijativama.
• poduzimanje primjerenih mjera za evaluaciju rada mreže.
Jedna od organizacija koje sudjeluju u projektu mreže treba biti koordinator.
Međutim, očekuje se da će ostali partneri iz mreže preuzeti provedbu različitih dijelova programa rada. Ključno je da je cijela mreža aktivno povezana s aktivnostima.
Prijaviti se mogu:
- Visoka učilišta nositelji Erasmus sveučilišne povelje za cjelokupno trajanje Programa (Erasmus sveučilišna povelja nije potrebna za visoka učilišta iz zemalja koje su formalno prihvatljive samo za sudjelovanje u Erasmus multilateralnim projektima, mrežama i popratnim mjerama).
- Tijela s javnim ovlastima, poduzeća, udruženja i ostale srodne organizacije aktivne u području visokog obrazovanja
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.