Natječaj

Search form

Grundtvig multilateralne mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Ciljevi Grundtvig multilateralnih mreža su jačanje veza između raznih aktera uključenih u obrazovanje odraslih u najširem smislu, poboljšanje kvalitete, europska dimenzija i prepoznatljivost aktivnosti ili tema od zajedničkoga interesa u području obrazovanja odraslih, te pružanje pomoći da prilike za cjeloživotno učenje postanu poznatije i dostupnije građanima.
Mreže programa Grundtvig su širokog opsega koje čine forum ili zajedničku platformu za raspravu i razmjenu informacija o ključnim pitanjima, oblikovanju politike i/ili istraživanja u području obrazovanja odraslih.
Mreže programa Grundtvig bave se jednim određenim tematskim područjem, sektorom ili skupom ključnih pitanja odabranih u okviru širokoga polja obrazovanja odraslih kao cjeline. Prioriteti su navedeni u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava za Program za cjeloživotno učenje 2011.- 2013. – Strateški prioriteti za 2013. Svaka mreža u okviru svojeg određenog područja rada nastoji:
- produbiti raspravu o važnim vidovima politike i prakse
- pružiti pregled područja (kroz komparativne studije i analize) u okviru europskoga konteksta
- razmotriti razne definicije koje se koriste u raznim zemljama s obzirom na sadržaj i metode, čime se doprinosi stvaranju zajedničkog nazivlja na europskoj razini u ključnim područjima obrazovanja odraslih
- odrediti sadašnje potrebe, potrebe u nastajanju i buduće potrebe, te posebno istaknuti vidove u kojima europska suradnja može biti posebno korisna
- promicati diseminaciju nalaza i preporuka te njihovu provedbu u predmetnim poljima
- dati velik doprinos diseminaciji dobre prakse dostupne na nacionalnoj ili europskoj razini.
Dakle, svaka mreža programa Grundtvig generalno bi trebala imati tri funkcije:
1) Trebala bi pružiti zajedničku platformu i 'referentnu točku' za rasprave i razmjenu informacija o ključnim pitanjima, oblikovanju politike i istraživanje u određenom području obrazovanja odraslih na koji se odnosi.
2) Trebala bi aktivno poduprijeti umrežavanje Grundtvig projekata o temama od zajedničkoga interesa s ciljem promicanja europske suradnje i inovacije.
3) Trebala bi diseminirati rezultate, uvide u dobru praksu koji potječu iz prethodnih projekata programa Grundtvig i ostalih inicijativa koje su se vodile na europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini u odabranom tematskom području.
Dakle, svaka bi mreža trebala postati ključni akter u promicanju europske suradnje u svojem specifičnom području obrazovanja odraslih.
Sukladno vrsti posla kojega će provesti mreže, ustanova koordinator i ključni partneri su ustanove aktivne u kreiranju politike i/ili istraživanju o formalnom, neformalnom ili informalnom obrazovanju odraslih.
Koordinaciju mreža programa Grundtvig trebala bi provoditi ustanova sa solidnom infrastrukturom i jakim vezama s predmetnim nacionalnim i regionalnim predstavničkim tijelima svoje zemlje u dotičnom predmetnom području. Za taj su zadatak dobro pripremljene i predmetne europske ustanove, uključujući udruženja, koje se bave predmetnim područjem.
Slično se odnosi i na ostale partnere koji nisu koordinatori, ali trebaju biti ustanove koje primjereno predstavljaju svoje zemlje u aktivnom u sveobuhvatnom razvijanju mreže i provedbi njezinih aktivnosti. U slučajevima kad se mreža odnosi na potrebe učenja posebne „ciljne skupine” u društvu, u planiranje i provođenje aktivnosti mreže treba aktivno uključiti predstavnike toga segmenta stanovništva.
Mreža se obično sastoji od:
• ustanove koordinatora kojega odabiru partneri, odgovoran je za cjelovitu organizaciju, upravljanje i koordinaciju aktivnosti za vrijeme trajanja razdoblja projekta
• ostalih ključnih ustanova, vjerojatno će mnoge biti prisutne od početka mreže i aktivno uključene u provođenje zadataka mreže
• niza ostalih ustanova koje djeluju kao stalni kanali za protok informacija
• povremenih suradnika koji sudjeluju u aktivnostima mreža.
U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj Programa za cjeloživotno učenje za podnošenje prijava za 2011.-2013.-Strateški prioriteti za 2013., financijska se potpora može koristiti za aktivnosti koje provode mreže, a koje obično uključuju sljedeće:
• aktivnosti za olakšavanje i jačanje europske suradnje, kao što su razmjena informacija, usavršavanje koordinatora projekata, promidžba novih projekata, diseminacija rezultata projekata i dobre prakse
• aktivnosti za promicanje obrazovnih inovacija i najbolje prakse u predmetnom tematskom području kao što su komparativne analize, studije slučaja, izrada preporuka i organizacija radnih skupina, seminara ili konferencija
• aktivnosti povezane s koordinacijom i upravljanjem projektima.
Najmanje što se očekuje od mreža je:
• uspostavljanje i održavanje kvalitetnih mrežnih stranica radi potpore razmjeni informacija i diseminacije
• izrada godišnjega izvješća o stanju inovacija u svojem području na koje se odnose aktivnosti
• cjelovito informiranje aktera programa Grundtvig o događanjima i aktivnostima vezanima uz mrežu
• organizacija najmanje jednog godišnjeg sastanka projekata programa Grundtvig koji se odnose na tematsko područje mreže. Sastanak može biti u obliku seminara otvorenoga tipa ili skupa.
• dobra strategija održavanja mreže nakon završetka ili značajnoga smanjenja financiranja iz programa Grundtvig
• postavljanje primjerenih mehanizama za interno vrednovanje napretka, osiguranje kvalitete i za diseminaciju rezultata.
Mogu se prijaviti: ustanove koordinatori u ime mreže.
Centralizirana aktivnost. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.