Natječaj

Search form

Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Datum objave: 
05.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
05.07.2018.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
321.355.962,44 kn
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog projekta je usklađivanje aglomeracija Zabok i Zlatar s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.  

Projekt se sastoji od izgradnje i sanacije sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini od 184.150 metara što uključuje i izgradnju 60 crpnih stanica, 78 prijelaza te izgradnju 5.875 priprema za kućne priključke. 

Projekt uključuje izgradnju dva nova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda: UPOV Oroslavje kapaciteta 36.940 ES sa III. stupnjem pročišćavanja i UPOV Zlatar Bistrica kapaciteta 14.960 ES također sa III. stupnjem pročišćavanja, izgradnju jedinstvenog postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a Oroslavje koji će pokrivati potrebe sustava Zabok i sustava Zlatar, dok će se na UPOV-u Zlatar izvesti objekt za privremeno deponiranje dehidriranog otpadnog mulja prije transporta na UPOV Oroslavje na solarno sušenje (povremeni odvoz). 

Prihvatljivi prijavitelji su  trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela. 

Projekt doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. 

Više možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-sustava-prikupljanja-i-...