Natječaj

Search form

Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 “Dobro upravljanje”

Datum objave: 
04.08.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.10.2015.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. (OP ULJP) predstavlja plansko-programski dokument u kojem se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskog socijalnog fonda, a usvojen je Provedbenom odlukom Europske komisije od 17. prosinca 2014. godine (C(2014)10150). 
U skladu sa Smjernicama za ESF 2014.-2020. br. 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“, ovim se Pozivom financiraju operacije putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno u okviru sljedećih prioriteta:

  • Investicijskog prioriteta 11i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“; 
  • Investicijskog prioriteta 11ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“. 
Stoga se pozivaju tijela da dostave prijedloge operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava za razdoblje od 2015.-2017. godine, a koje će s provedbom započeti do kraja 2015. godine. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Tijela državne i javne uprave koja provode operacije/projekte: 

  • temeljem zakona i/ili podzakonskog akta i/ili strateškog dokumenta kojim se utvrđuju EU, nacionalni i/ili regionalni razvojni ciljevi (strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali od strane relevantnih tijela usvojeni i važeći strateški dokumenti); 
  • koje su od ključne i strateške državne/regionalne (područne, uključujući ITU) ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama, a 
  • čije je nositelje u odnosu na ciljeve operacije/projekta moguće jednoznačno odrediti i prije početka pripreme projekta. 
Prihvatljive aktivnosti:

Za financiranje su prihvatljive one vrste i primjeri aktivnosti koje su određene u Operativnom programu "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. i koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva ovog operativnog programa unutar Prioritetne osi 4. Aktivnosti koje se predlažu za financiranje u okviru izravne dodjele sredstva moraju biti u skladu sa zakonom, strategijom, smjernicama, akcijskim planovima ili nekim drugim nacionalnim strateškim dokumentom.

Financiranje: 

Ukupno raspoloživa sredstva unutar Prioritetne osi 4 OP ULJP-a iznose 225.031.699 eura, uključujući i sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih, a odnose se na sve otvorene i ograničene operacije/projekte iz ove Prioritetne osi koji će se provoditi do 2023. godine (N+3). Unutar Poziva nije određen minimalan i maksimalan financijski iznos operacija/projekta kojeg prijavitelj predlaže za sufinanciranje operacije kao izravne dodjele sredstava. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumenti.zip717.92 KB