Natječaj

Search form

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II

Referenca: 
HR.3.1.19
Datum objave: 
19.02.2015.
Datum završetka natječaja: 
20.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
29.030.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj
ovog poziva je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Specifični ciljevi ovog poziva su:

 • razvoj standarda kvalifikacija i modernizacija postojećih i/ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja,
 • uspostava trajnih oblika međusobne suradnje i suradnje s poslodavcima i lokalnim ili regionalnim zajednicama s ciljem razmjene dobre prakse, potreba i usklađenosti ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost,
 • razvoj novih i jačanje postojećih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskim pristupu koje u središte stavlja polaznike.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Ustanove za obrazovanje odraslih 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Razvoj i izrada standarda kvalifikacija,
 • Razvoj novih i/ili modernizaciju postojećih programa obrazovanja temeljenih na analizi potreba lokalnog/regionalnog/nacionalnog tržišta rada, ishodima učenja i modernim kombiniranim metodama rada u skladu s metodologijom i procedurama razvijenim kroz HKO i sukladno dinamici provedbe HKO-a. Program mora dobiti pozitivno mišljenje ASOO-a te, po njemu, odobrenje za izvođenje od MZOS-a.
 • Provedba novih ili moderniziranih programa.
 • Uvođenje elemenata osiguranja kvalitete u ustanovama za obrazovanje odraslih.
 • Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u obrazovanju odraslih kroz različite programe stručnog i kontinuiranog usavršavanja u primjeni koncepta ishoda učenja, odnosno pravilnoj razradi ishoda učenja, razvoja i primjene jasnih kriterija i postupaka za ocjenjivanje i provjeru stečenih ishoda učenja kao i osposobljavanje i usavršavanje za primjenu suvremenih metoda rada i novih tehnologija.

Uz obvezne, prijavitelj mora izabrati minimalno dvije izborne aktivnosti:

 • Aktivnosti usmjerene na unaprjeđivanje specifičnih vještina poučavanja sukladno potrebama odraslih polaznika kao i razvoj inovativnih načina provođenja obrazovanja i učenja odraslih.
 • Razvoj i provedba mjera za povećanje broja polaznika koji upisuju i/ili završavaju obrazovanje.
 • Nabavljanje opreme i izrada nastavnih materijala ustanova za obrazovanje odraslih.
 • Aktivnosti usmjerene na razvoj modela te uspostavljanje partnerstava između ustanova za obrazovanje odraslih i poslodavaca te lokalnih dionika s ciljem učenja polaznika u konkretnim radnim uvjetima te na primjerima dobre prakse ili uspostavljanja odnosa.
 • Studijski posjeti, radionice, seminari i konferencije u Hrvatskoj ili Europi.
 • Aktivnosti vezane uz stjecanje i/ili unaprjeđenje mentorskih i poduzetničkih vještina za samozapošljavanje.
 • Aktivnosti usmjerene na podizanje svjesnosti i promicanje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja (info-dani, seminari, okrugli stolovi, medijske kampanje).
 • Razvoj standarda zanimanja prema metodologiji i procedurama uspostavljenim kroz HKO.

Iznos sufinanciranja:

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 500.000,00 kuna, a najviši 1.500.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja projekta je do 95% prihvatljivih troškova. Razlika od 5% između ukupno prihvatljivih troškova projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava mora se osigurati iz vlastitih sredstava prijavitelja i/ili partnera i/ili iz sredstava koja nisu dio proračuna Europske unije.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/125


Dokumenti: