Natječaj

Search form

Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga

Referenca: 
HR.5.2.04
Datum objave: 
21.07.2014.
Datum završetka natječaja: 
22.09.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
20.243.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga. 

Specifični cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. 

Ciljne skupine su organizacije civilnog društva aktivne u poljima: 
 • skrbi za starije i nemoćne osobe,  
 • rada s ranjivim društvenim skupinama, rehabilitacije ovisnika i žrtava obiteljskog nasilja i rada s drugim ugroženim skupinama i manjinama,  
 • skrbi za djecu, savjetovanja i psihološke skrbi za mlade, 
 • ekonomske reintegracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom i ranjivih društvenih skupina. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najmanje tri (3) pravne osobe (prijavitelj i 2 projektna partnera).

Prijavitelj i svaki projektni partner, ako se radi o projektnom partnerstvu, mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti pravna osoba (organizacija civilnog društva ili formalna mreža organizacija civilnog društva), koja djeluje u području pružanja socijalnih usluga, sa sljedećim pravnim statusom: 

 • udruga, 
 • sindikat, 
 • zaklada, 
 • socijalna zadruga,
 • ustanova, 
 • pravna osoba vjerske zajednice.

Partneri mogu biti i: 

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
 • udruge poslodavaca. 

Prihvatljive projektne aktivnosti su: 

 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazbavolontera i razvoj volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga, provedba volonterskih pilot programa (uključujući zapošljavanje koordinatora volontera), 
 • razvoj i uvođenje sustava osiguranja kvalitete organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga, 
 • razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici,
 • mentoriranje i osposobljavanje zaposlenika lokalnih organiazcija civilnog društva koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga (uključujući stručno osposobljavanje za rad u tim organizacijama civilnog društva), 
 • uspostavljanje mobilne podrške malim lokalnim organizaciojama civilnog društva za pružanje socijalnih usluga, 
 • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva za pružanje specifične socijalne usluge, 
 • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva za zagovaranje i osnaživanje korisnika socijalnih usluga, 
 • razvijanje inovativnih socijalnih usluga organiazcija civilnog društva, 
 • aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije organizacija civilnog društva s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga,
 • aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici.   

Najmanji iznos traženih bespovratnih sredstava za financiranje projekta je 350.000,00 kn, a najveći 750.000,00 kn. 

Projekti se mogu financirati u 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Dokumenti: