Natječaj

Search form

KA2 jezici - KA2 multilateralni projekti

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
200.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Ključna aktivnost „Jezici” podupire multilateralne projekte koji promiču svijest o jezicima, pristup resursima za učenje jezika te razvoj i diseminaciju materijala za učenje jezika, uključujući internetske/online tečajeve i instrumente za testiranje jezika. Aktivnost je namijenjena svim prirodnim jezicima. Gdje god je moguće, preporučuje se upotreba Zajedničkog europskog okvira za jezike iz Vijeća Europe.
U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava, podupiru se sljedeće aktivnosti:
• aktivnosti za podizanje svijesti npr. informiranje o mogućnostima za učenje jezika,
• razvijanje i diseminacija materijala za učenje jezika (npr. obrazovni materijali za poduku stranih jezika, metode i alati osmišljeni za priznavanje/vrednovanje jezičnih vještina, nastavni planovi i programi te metode učenja jezika).
Rječnike i baze podataka same po sebi ne smatra se alatima za široko učenje jezika, pa stoga njihova izrada ne spada pod ovu Ključnu aktivnost.
Jezična stručnost
Kod projekata koji se odnose na razvijanje pedagoških materijala za učenje određenih jezika, konzorcij treba uključivati ustanove koje predstavljaju zajednicu svakog ciljnog jezika. Uloga tih ustanova je osigurati točnost i kulturalnu primjerenost pedagoškog sadržaja. Shodno tome, u konzorciju trebaju biti ustanove iz zemalja koje zadovoljavaju formalne kriterije, a u kojima je ciljani jezik priznat (tj. u kojima se koristi/govori kao nacionalni, regionalni, manjinski jezik).
Za svaki ciljani jezik koji ima status nacionalnog, regionalnog, manjinskog jezika zemlje koja ne zadovoljava formalne kriterije sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje (kao što su kineski, arapski, hindu, japanski itd.), konzorcij treba uključiti barem jednu ustanovu, utemeljenu u nekoj od zemalja koja zadovoljava formalne kriterije sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje, u kojoj se predmetni jezik podučava. Kod projekata koji se više odnose na podizanje svijesti nego na izradu pedagoškoga sadržaja, ovi se zahtjevi preporučuju (ukoliko je primjenjivo), no nisu obvezni.
U postupku odabira ova se pitanja prosuđuju na dvije razine. Na formalnoj razini vrši se provjera kako bi se osiguralo da je svaki ciljani jezik posebno i primjereno zastupljen u konzorciju u kontekstu formalne prihvatljivosti prijave. U kontekstu kriterija za dodjeljivanje potpore, pozivaju se stručnjaci kako bi vrednovali kvalitetu konkretne stručnosti u konzorciju.
Može se prijaviti: ustanova koordinator u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveći doprinos EU je 400.000,00 EUR po projektu. Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.