Natječaj

Search form

KA2 jezici - KA2 popratne mjere

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

U okviru aktivnosti „Popratnih mjera” razvijaju se projekti koji promiču ciljeve i rezultate jezičnih projekata.
Dakle, projekti mogu obuhvaćati aktivnosti komunikacije, tematsko praćenje projekata te diseminaciju i korištenje rezultata projekata npr.:
• informacijske i komunikacijske aktivnosti kojima se promiče i poboljšava prepoznatljivost aktivnosti i rezultata u okviru pojedinih programa
• „tematsko” praćenje tekućih projekata koji se odnose na srodne teme, uključujući organizaciju sastanaka za razmjenu iskustava, objavljivanje ažuriranih sažetaka projekata te sustavnije vrednovanje rezultata projekata radi potpore učinkovitijoj diseminaciji i korištenju najboljih rezultata
• sakupljanje i pružanje informacija o rezultatima projekata što uključuje i izradu zajedničkih baza podataka
• potporu konferencijama i događanjima za diseminaciju i korištenje rezultata radi okupljanja projekata i potencijalnih korisnika u okviru predmetnog sektora, s posebnim naglaskom na promicanje prijenosa i prihvaćanja rezultata projekata kod novih korisnika te usmjeravanje rezultata u sustave i prakse obrazovanja i osposobljavanja.
Može se prijaviti: ustanova koordinator u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.