Natječaj

Search form

KA3 informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) - KA3 multilateralni projekti

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
200.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Multilateralni projekti za informacijsko-komunikacijske tehnologije podupiru razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagogije i prakse cjeloživotnog učenja koji se temelje na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Nadopunjuju aktivnosti učenja i projekte koji se temelje na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u okviru sektorskih programa Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci na način da se bave potrebama za podučavanjem i učenjem zasnovanima na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama koje se odnose na dva ili više sektora.
Posebno su namijenjeni:
• promicanju nove vizije informacijsko-komunikacijskih tehnologija koja se odnosi na učenje ugrađeno u dugoročne obrazovne ciljeve i integrirano u strategije cjeloživotnog učenja
• jačanju prihvata informacijsko-komunikacijskih tehnologija u sustave obrazovanja i osposobljavanja radi učenja, uključujući i otvoreno učenje i učenje na daljinu te obrazovne resurse otvorenoga tipa
• osnaživanju svih aktera u obrazovanju, jačanju povezanosti i spajanju zajednica učenja i izgradnju novih partnerstava
• da učvrste i na dokazima zasnuju tvrdnju o dodanoj vrijednosti i učinku informacijsko-komunikacijskih tehnologija na učenje, s posebnim osvrtom na institucionalnu i pedagošku inovaciju i promjenu.
U projektima treba razvijati inovativne prakse ili usluge. Trebaju jasno sadržavati učinak prenošenja (multiplier effect) i dovesti do većeg znanja o korištenju učenja osnaženog informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.
U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava, mogu se poduprijeti sljedeće projektne aktivnosti:
• aktivnosti za jačanje transverzalnih kompetencija kao što su digitalne kompetencije, premošćivanje svijeta obrazovanja i rada
• aktivnosti usmjerene na inovativnu pedagogiju i vrednovanje metoda za raznolike načine učenja.
Mogu se prijaviti: sve pravne osobe utemeljene u nekoj od država koje zadovoljavaju uvjete, u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveći doprinos EU je 400.000 EUR po projektu. Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000 EUR povrh gore navedenog iznosa.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.