Natječaj

Search form

KA4 valorizacija - KA4 multilateralni projekti

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
28.02.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Primarni je cilj ključnih aktivnosti 4 pomoći da se stvori okvir za učinkovito korištenje rezultata Programa za cjeloživotno učenje i drugih aktivnosti priopćavanja na lokalnoj, sektorskoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Kako se približava završetak programa, postaje još važnije ulagati u aktivnosti koje će preuzeti rezultate Programa za cjeloživotno učenje postignutim do sada, kao i u aktivnosti koje služe kao most između rezultata Programa za cjeloživotno učenje i donositelja odluka (mainstreaming).
U okviru prioriteta oglašenih u Općem pozivu na natječaj za podnošenje prijava, prioritet će imati aktivnosti koje su usmjerene na:
• razvoj Communities of practice
• provođenje tematskih i ciljanih diseminacijskih aktivnosti te procjenu prethodno financiranih aktivnosti „valorizacije“.
Svrha aktivnosti financiranih iz ove ključne aktivnosti je nadopuniti i poduprijeti diseminaciju i korištenje konkretnih rezultata projekata integriranih u četiri sektorska programa i ostale transverzalne ključne aktivnosti u okviru Programa za cjeloživotno učenje.
Projekti koji se financiraju u okviru ove ključne aktivnosti 4 trebaju se odnositi na jednu ili više stavki u nastavku:
1. Communities of practice:
• aktivnosti koje razvijaju suvremene, interaktivne, mrežne Communities of practice i potiču dijalog između korisnika projekata i drugih korisnika, uključujući i donositelje odluka, oko određenih tema i prioriteta kojima se bavio Program za cjeloživotno učenje tijekom zadnjih par godina
• alati koji omogućuju korisnicima da se prijave i prime osobne, ciljane informacije prikupljene s relevantnih projektnih mrežnih stranica te da ostvare interakciju u tematskim diskusijama, koje vode iskusni voditelji
• određivanje pokazatelja za mjerenje uspješnosti i učinka aktivnosti.
Projekti se trebaju usmjeriti na:
• međuprogramske suradnju
• aktivnosti koje pokazuju potencijal za održivost razvoja s ciljem kasnijeg povezivanja/integracije s drugim razinama stvorenim za sljedeću generaciju programa
• aktivnosti koje nadopunjuju postojeće razine ili mrežne stranice, pokazujući jasnu dodanu vrijednost, izvan onoga što je trenutno dostupno kroz postojeće Communities of practice.
3. Tematske i ciljane aktivnosti diseminacije i procjene korištenja
• aktivnosti kojima se provode i utvrđuju primjeri dobre prakse za valorizaciju i korištenje iz svih sektora Programa za cjeloživotno učenje, uglavnom iz multilateralnih projekata i mreža
• aktivnosti kojima se prikupljaju, analiziraju i diseminiraju informacije primjera dobre prakse, proizvoda i rezultata svih aktivnosti u okviru Program za cjeloživotno učenje, obraćajući pozornost na posebne strateške teme kao što su inkluzija, učenje jezika, poduzetništvo, rano napuštanje škole, elektroničko učenje na poslu (e-learning), aktivno građanstvo itd. (uzevši u obzir da je 2013. „Godina građana“ te teme trebale bi biti usmjerene na projekte Programa za cjeloživotno učenje vezane uz obrazovanje a odnose se na aktivno građanstvo) ili druge. Aktivnosti će biti određene i prikladne za prepoznatljivu ciljanu publike i koristit će odgovarajuća sredstva priopćenja kao što su članci u novinama, radionice na skupovima, određene mrežne stranice, poslovni časopisi, online videa itd.
• aktivnosti prepoznavanja i ocjenjivanja najboljih primjera iz prakse gdje su rezultati projekta uspješno utjecali na donositelje odluka (na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te bili upotrijebljeni za promjenu postojećeg stanja, stvarajući održiv i sustavan učinak.
Projekti trebaju:
• pojačati utjecaj programa povezujući pojedinačne rezultate projekta sa širom zajednicom
• uzeti u obzir i razvijati određene aktivnosti za diseminaciju tema, koje su već razvijene u Programu za cjeloživotno učenje poput tematskog nadziranja i raznih koordinacijskih mreža tematskih aktivnosti u nacionalnim agencijama (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/thematic_en.htm).
• predložiti integrirani pristup koji se odnosi na dva ili više različitih sektora cjeloživotnog učenja.
Ova ključna aktivnost za diseminaciju i korištenje rezultata predstavlja inovaciju ovoga programa i odražava rastuću potrebu da se osigura najveći mogući učinak programa koje financira EU kako bi dali potporu novom strateškom okviru suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja (Obrazovanje i osposobljavanje 2020./E&T 2020). Prijavitelji trebaju u prijedlozima posvetiti posebnu pažnju iskazivanju potrebe za projektom, jasno opisati što predlažu poduzeti, iznijeti očekivane mjerljive rezultate, učinak i dodanu vrijednost. Prijavitelji trebaju biti svjesni da će se projekte odabrane za financiranje stalno nadzirati da bi se utvrdilo kako nastaju dobre i zanimljive prakse kao i rezultati primjenljivi za stvaranje okvira za korištenje rezultata na razini EU. U srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju projekti mogu biti predmetom ciljane studije učinka.
Može se prijaviti: ustanova koordinator u ime konzorcija.
Centralizirana aktivnost. Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji EK.
Najveći doprinos EU je 300.000 EUR po projektu. Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000 EUR povrh gore navedenog iznosa.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.