Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci osobe na tržištu rada (People in the Labour Market – PLM)

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
01.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj aktivnosti je podržati međunarodnu mobilnost zaposlenika, samozaposlenih ili nezaposlenih osoba (uključujući osobe koje su nedavno završile obrazovanje) koji provode razdoblje osposobljavanja u inozemstvu unutar konteksta strukovnog osposobljavanja.
Opći ciljevi ove aktivnosti mobilnosti unutar sektorskog programa Leonardo da Vinci su:
• podrška sudionicima u aktivnostima osposobljavanja i daljnjeg usavršavanja u pogledu stjecanja i korištenja znanja, vještina i kvalifikacija kako bi se olakšao osobni razvoj, zapošljivost i sudjelovanje na europskom tržištu rada
• povećanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i mobilnosti pojedinaca, te olakšavanje mobilnosti zaposlenih naučnika.
Kod aktivnosti Osobe na tržištu rada međunarodna se mobilnost sastoji od stručne prakse u svrhu osposobljavanja za određeno razdoblje strukovnog osposobljavanja i/ili radnog iskustva koje sudionik provodi u poduzeću ili u ustanovi koja provodi strukovno osposobljavanje u drugoj državi sudionici Programa. U slučaju kad se stručna praksa odvija u ustanovi za osposobljavanje, potrebno je jasno definirati poveznicu s praktičnim iskustvom i potrebama sudionika za osposobljavanjem.
Individualni sudionici primaju financijsku potporu u okviru projekta mobilnosti kojega organizira ustanova koordinator projekta. Oni se ne mogu izravno prijaviti za financijsku potporu nacionalnoj agenciji.
U okviru projekta postoji suradnja između matične ustanove i organizacija domaćina, tj. ustanova koje provode osposobljavanje, strukovnih škola ili poduzeća.
Uloge navedenih ustanova kao i njihovo uključivanje u različitim fazama provedbe aktivnosti mobilnosti moraju biti jasno određene, pogotovo u slučaju sudjelovanja posredničkih organizacija. Njihova se kvaliteta može ocijeniti na temelju prijašnjih postignuća kao i zadovoljstva korisnika i sudionika na prijašnjim projektima.
Prijave se podnose nacionalnoj agenciji države koja šalje sudionike (zemlje u kojoj je organizacija koja podnosi prijavu) i pokrivaju samo odlaznu mobilnost, tj. pojedince koji imaju boravište u državi u kojoj se podnosi prijava i/ili su upisani u školu u državi u kojoj se podnosi prijava i/ili su zaposleni u državi u kojoj se podnosi prijava, te odlaze u drugu državu sudionicu Programa.
Korisnik financijske potpore za projekt, obično ustanova koordinator, mora osigurati da svi partneri uključeni u ovu suradnju, uključujući posrednička tijela, poštuju načela iz dokumenta Quality Commitment (http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/initial_en.htm):
• jasan opis ciljeva, sadržaja i trajanja razdoblja osposobljavanja u inozemstvu
• jasna veza između potreba za osposobljavanjem pojedinog korisnika koje se zasnivaju na dosadašnjem iskustvu i sadržaja stručne prakse
• osigurana osobna, jezična i kulturološka priprema pojedinog korisnika
• osiguran pedagoški nadzor pojedinih korisnika (tutorstvo i mentorstvo u suradnji matične ustanove i ustanove domaćina, nastavak aktivnosti iz ugovora)
• priznavanje kompetencija koje je stekao pojedini korisnik i vrednovanje općeg ishoda unutar određenog područja strukovnog osposobljavanja (korištenje dokumenta Europass mobilnost na zahtjev, korištenje prijenosa bodova ECVET po potrebi)
• logistička podrška korisnicima (put, smještaj, organizacija domaćin)
• predviđene aktivnosti diseminacije.
Mogu se prijaviti:
• ustanove ili organizacije koje pružaju mogućnosti učenja u područjima koje obuhvaća program Leonardo da Vinci
• udruge i predstavnici osoba uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući udruge vježbenika, roditelja i nastavnika
• poduzeća, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske komore i ostale trgovačke organizacije
• tijela za profesionalnu orijentaciju, savjetodavna tijela i tijela koja pružaju usluge informiranja o svim vidovima cjeloživotnog učenja
• tijela odgovorna za sustave i politike o svim vidovima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru cjeloživotnog učenja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
• istraživački centri i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
• visoka učilišta
• neprofitne organizacije, volonterska tijela, nevladine udruge
• s ciljem promicanja kvalitete i povećanje volumena mobilnosti za vježbenike u početnom strukovnom obrazovanju, poticat će se prijedlozi konzorcija mobilnosti Leonardo de Vinci. Konzorcij će se sastojati od skupine pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemlji koji rade zajedno s primjenjivim partnerima na slanju učenika u inozemstvo. Konzorcij partneri mogu biti strukovne škole, tvrtke, sektorske udruge, regionalne i lokalne vlasti, gospodarske komore, industrija i obrtništvo.
Prijave se podnose nadležnoj nacionalnoj agenciji prijavitelja.