Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci partnerstva

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
21.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Leonardo da Vinci (LdV) partnerstvo je okvir za suradnju malih razmjera među ustanovama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) koje surađuju na temama od zajedničkog interesa svim ustanovama sudionicama. Neki projekti mogu biti više orijentirani na aktivno sudjelovanje vježbenika/naučnika dok se ostali projekti mogu usmjeriti na suradnju nastavnika, predavača ili stručnjaka za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Suradnja neće uključivati samo škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) već i poslovni sektor. Partneri iz poslovnog sektora mogu biti npr. poduzeća, pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pridruženi poduzećima (npr. ako se bave osposobljavanjem na radnom mjestu, naukovanjem), predstavnici sektora ili grana, stručne udruge, predstavnici segmenta rada (npr. gospodarske komore i sindikalne organizacije), kao i ostale organizacije kod kojih se može dokazati povezanost sa segmentom rada i zapošljavanja (npr. neka tijela lokalne vlasti). Mogu surađivati na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, no također i na razini sektora kao što je suradnja između raznih polja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili gospodarskih sektora.
Projekti u okviru partnerstava trebaju uključivati partnere iz najmanje tri države sudionice. Budući da pravnu obvezu provedbe partnerskog projekta preuzima samo jedan punopravan partner (to ne može biti „tihi” partner koji ne prima financijska sredstva), jedan punopravan partner treba predstavljati poslovni svijet. Jedan partner treba biti koordinator. Prijavitelje se savjetuje da već pri prijavi navedu koji će od partnera dobrovoljno preuzeti ulogu zamjenskog koordinatora ukoliko prvotno dogovoreni koordinator bude odbijen pri odabiru.
Projekti u okviru partnerstava popunjavaju prazninu između dvije glavne decentralizirane aktivnosti programa Leonardo da Vinci, projekata mobilnosti i većih projekata za prijenos inovacija, budući da partnerstva omogućuju suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju izvan granica aktivnosti mobilnosti. Međutim, ne zahtijevaju suradnju velikih razmjera koja uključuje velika financijska sredstva kao kod aktivnosti Prijenos inovacija. Partnerstvo također može biti nastavak suradnje temeljen na rezultatima postignutima u prethodnom projektu ili prvi korak prema mobilnosti ili projektu prijenosa inovacija. Međutim LdV partnerstvo ne smije se koristiti za provedbu projekata koji se sastoje samo od mobilnosti, niti za pripremu projekta za prijenos inovacija.
Partnerstvo je izvrstan način za aktivnosti učenja od kolega (peer learning) s obzirom na korištenje zajedničkih alata opisanih u Helsinškom priopćenju, kao što su transparentnost, Europski kvalifikacijski okviri (EQF), prijenos ECVET bodova, osiguranje kvalitete, izvrsnost vještina, kompetencije za ključne sektore.
Sljedeći primjeri tema koje mogu biti obuhvaćene LdV partnerstvima temelje se na Priopćenju iz Brugesa koje odražava trenutne prioritetne teme zajedničke politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:
• razvoj profesionalne orijentacije i savjetovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
• uvođenje fleksibilnih načina učenja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje i stvaranje boljih uvjeta za prijenos u radno okruženje
• stvaranje ili jačanje poveznica strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s radom
• promoviranje priznavanja neformalnog i informalnog učenja
• odgovaranje potrebama tržišta rada, posebno malih i srednjih poduzeća, predviđanje vještina potrebnih tržištu rada
• poboljšanje kvalifikacija nastavnika i predavača
• potpora provedbi osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
• suradnja u području transparentnosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. ECVET, EQF, Europass…)
• podrška razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira u odnosu na EQF (Europske kvalifikacijske okvire)
• suradnja na testiranju i primjeni zajedničkih koncepata razvijenih na europskoj razini s ciljem postizanja njihovoga širenja na razini aktera („na terenu”).
Iz LdV partnerstva proizlazi ishod ili rezultat koji će omogućiti kasniju diseminaciju te daljnju primjenu rezultata suradnje. Rezultat može biti opisan ili opipljiv, u obliku zajedničkog izvješća, konferencije, CD-a, opipljivog proizvoda nastalog za/u ime/suradnju/e predavača, koncepta za određeno područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja...itd.
Prijaviti se mogu: sve ustanove/organizacije uključene u partnerstvo.