Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci početno strukovno osposobljavanje (Initial vocational training - IVT)

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
01.02.2013.
Status: 
Kratak opis natječaja: 

Svrha aktivnosti je potpora međunarodnoj mobilnosti osoba uključenih u početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Dijeli se u dvije skupine:
A. mobilnost naučnika
B. mobilnost osoba uključenih u početno strukovno osposobljavanje u školama
Sustav naukovanja definira se kao sustav strukovnog osposobljavanja utemeljen na naizmjeničnom učenju tako da se učenje/osposobljavanje odvija kako na radnom mjestu (poduzeću) tako i u školi. Poduzeće ima aktivnu ulogu/odgovornost u uspostavljanju programa osposobljavanja kao i kod donošenja odluke hoće li se osoba uputiti na mobilnost. Naučnik i poduzeće ne moraju nužno biti povezani ugovorom. Budući da se sustavi početnog strukovnog osposobljavanja razlikuju u državama koje sudjeluju u Programu, detaljna obuhvaćenost dvaju skupina utvrdit će se na nacionalnoj razini i objaviti na mrežnoj stranici nacionalne agencije.
Opći ciljevi ove aktivnosti mobilnosti u okviru sektorskog programa Leonardo da Vinci su:
• podrška sudionicima u aktivnostima osposobljavanja i daljnjeg usavršavanja u pogledu stjecanja i korištenja znanja, vještina i kvalifikacija kako bi se olakšao osobni razvoj, zapošljivost i sudjelovanje na europskom tržištu rada
• povećanje atraktivnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i mobilnosti pojedinaca, te olakšavanje mobilnosti zaposlenih naučnika.
U početnom strukovnom osposobljavanju međunarodna se mobilnost sastoji od stručne prakse u svrhu osposobljavanja za određeno razdoblje strukovnog osposobljavanja i/ili radnog iskustva koje sudionik (naučnik, učenik, vježbenik, itd. u početnom strukovnom osposobljavanju) provodi u poduzeću ili u ustanovi koja provodi strukovno osposobljavanje u drugoj državi sudionici Programa. U slučaju kad se praksa odvija u ustanovi za osposobljavanje, potrebno je jasno definirati poveznicu s praktičnim iskustvom i potrebama sudionika za osposobljavanjem. Sudionici primaju financijsku potporu u okviru projekta mobilnosti kojega organizira ustanova koordinator projekta. Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za financijsku potporu nacionalnoj agenciji.
U okviru projekta postoji suradnja između matične ustanove i organizacija domaćina, tj. ustanova koje provode osposobljavanje, strukovnih škola ili poduzeća. Uloge navedenih ustanova kao i njihovo uključivanje u različitim fazama provedbe aktivnosti mobilnosti moraju biti jasno određene, pogotovo u slučaju sudjelovanja posredničke organizacije. Njihova se kvaliteta može ocijeniti na temelju prijašnjih postignuća kao i zadovoljstva korisnika i sudionika na prijašnjim projektima.
U slučaju mobilnosti naučnika vrlo su važna kvalitetna posrednička tijela koje podržavaju i olakšavaju sudjelovanje srednjih i malih poduzeća koja djeluju kao matične organizacije ili organizacije domaćini, te premošćuju prazninu između svijeta obrazovanja i poslovnoga svijeta. Stručna posrednička tijela su organizacije s javnim ovlastima ili organizacije s djelomičnim javnim ovlastima te interesne skupine čija je misija podrška poslovnom sektoru ili sektoru osposobljavanja vezano za njihove aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja. Primjeri takvih tijela su: obrtničke komore, gospodarske komore, poslovna predstavništva/grupacije, sindikati, zavodi za zapošljavanje.
Prijave se podnose nacionalnoj agenciji države koja šalje naučnike (države u kojoj je organizacija koja podnosi prijavu) i pokrivaju samo odlaznu mobilnost, tj. pojedince koji imaju boravište u državi u kojoj se podnosi prijava ili su upisani u školu u državi u kojoj se podnosi prijava, koji odlaze na mobilnost u drugu državu sudionicu Programa.
Korisnik financijske potpore za projekt, obično ustanova koordinator, mora osigurati da svi partneri uključeni u ovu suradnju, uključujući posrednička tijela, poštuju načela iz dokumenta Quality Commitment (http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/initial_en.htm):
• jasan opis ciljeva, potreba, očekivanih ishoda učenja, sadržaja i trajanja razdoblja osposobljavanja u inozemstvu
• stručna praksa je sastavni dio predmeta za strukovno osposobljavanje
• jasna veza između potreba za osposobljavanjem pojedinog korisnika, njegovog nastavnog plana i programa osposobljavanja, kvalifikacije koju će steći i sadržaja stručne prakse
• osigurana osobna, jezična i kulturološka priprema pojedinog korisnika
• osiguran pedagoški nadzor pojedinih korisnika (tutorstvo i mentorstvo u suradnji matične ustanove i ustanove domaćina, nastavak aktivnosti iz ugovora)
• priznavanje kompetencija i ishoda učenja koje je stekao pojedini korisnik i vrednovanje općeg ishoda unutar određenog područja strukovnog osposobljavanja (korištenje dokumenta Europass mobilnost na zahtjev, korištenje prijenosa bodova ECVET po potrebi)
• logistička podrška korisnicima (put, smještaj, organizacija domaćin) • predviđene aktivnosti diseminacije.
Mogu se prijaviti:
• ustanove ili organizacije koje pružaju mogućnosti obrazovanja u područjima koje obuhvaća sektorski program Leonardo da Vinci
• udruge i predstavnici osoba uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući udruge vježbenika, roditelja i nastavnika
• poduzeća, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske komore i ostale trgovačke organizacije
• savjetodavna tijela i tijela koja pružaju usluge profesionalne orijentacije i informiranja o svim vidovima cjeloživotnog učenja
• tijela odgovorna za sustave i politike o svim vidovima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru cjeloživotnog učenja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
• istraživački centri i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
• visoka učilišta
• neprofitne organizacije, volonterska tijela, nevladine udruge
• s ciljem promicanja kvalitete i povećanja volumena mobilnosti za vježbenike u početnom strukovnom obrazovanju, poticat će se prijedlozi konzorcija mobilnosti Leonardo se Vinci. Konzorcij će se sastojati od skupine pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemlji koji rade zajedno s primjenjivim partnerima na slanju učenika u inozemstvo. Konzorcij partneri mogu biti strukovne škole, tvrtke, sektorske udruge, regionalne i lokalne vlasti, gospodarske komore, industrija i obrtništvo.