Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci popratne mjere

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

U sklopu aktivnosti „popratnih mjera” mogu se razvijati projekti kojima se promiču ciljevi i rezultati tekućih i završenih Leonardo da Vinci projekata. Na portalima ADAM (http://www.adam-europe.eu) i EVE (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm) na raspolaganju su tekući i završeni projekti Leonardo da Vinci.
Dakle, projekti mogu obuhvaćati aktivnosti komunikacije, tematske mreže projekata te diseminaciju i korištenje rezultata projekata kao što su:
• informacijske i komunikacijske aktivnosti kojima se promiče i poboljšava prepoznatljivost aktivnosti i rezultata u okviru pojedinih programa
Dakle, projekti mogu obuhvaćati aktivnosti komunikacije, tematske mreže projekata te diseminaciju i korištenje rezultata projekata kao što su:
• informacijske i komunikacijske aktivnosti kojima se promiče i poboljšava prepoznatljivost aktivnosti i rezultata u okviru pojedinih programa
tematske mreže tekućih projekata koji se bave sličnim temama (npr. organizacija sastanaka za razmjenjivanje iskustva, objavljivanje ažuriranih sažetaka projekata te sustavnije vrednovanje rezultata projekata, pregled nacionalnih i europskih rasprava o projektima o određenim temama, organizacija europske tematske nagrade, organizacija tematskih ljetnih škola) radi potpore učinkovitijoj diseminaciji i korištenju najboljih rezultata
• sakupljanje i pružanje informacija o rezultatima projekata što uključuje i korištenje zajedničkih baza podataka
• potpora konferencijama i događanjima za diseminaciju i korištenje radi okupljanja projekata i potencijalnih korisnika u okviru predmetnog sektora, s posebnim naglaskom na promicanju prijenosa i prihvaćanja rezultata projekata kod novih korisnika te njihovo usmjeravanje u sustave i prakse obrazovanja i osposobljavanja. tematske mreže tekućih projekata koji se bave sličnim temama (npr. organizacija sastanaka za razmjenjivanje iskustva, objavljivanje ažuriranih sažetaka projekata te sustavnije vrednovanje rezultata projekata, pregled nacionalnih i europskih rasprava o projektima o određenim temama, organizacija europske tematske nagrade, organizacija tematskih ljetnih škola) radi potpore učinkovitijoj diseminaciji i korištenju najboljih rezultata
• sakupljanje i pružanje informacija o rezultatima projekata što uključuje i korištenje zajedničkih baza podataka
• potpora konferencijama i događanjima za diseminaciju i korištenje radi okupljanja projekata i potencijalnih korisnika u okviru predmetnog sektora, s posebnim naglaskom na promicanju prijenosa i prihvaćanja rezultata projekata kod novih korisnika te njihovo usmjeravanje u sustave i prakse obrazovanja i osposobljavanja.
Može se prijaviti: organizacija prijavitelj u ime konzorcija.
Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK. Najviša financijska potpora EU iznosi 75% formalno prihvatljivih troškova.