Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci prijenos inovacija

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Cilj Leonardo da Vinci multilateralnih projekata „prijenosa inovacija“ je poboljšati kvalitetu i privlačnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u zemljama sudionicama prijenosom postojećih inovacija u novo zakonodavno, sustavno, sektorsko, jezično, društveno-kulturološko ili geografsko okruženje kroz rad s međunarodnim partnerima. Projekti za prijenos inovacija stvaraju sinergije korištenjem postojećih inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (umjesto „otkrivanja tople vode”).
Prijedlozi za prijenos inovacija trebaju jasno predstaviti temelj prijenosa i ukazati na korist prijenosa. Inovacija koja se odnosi npr. na seminare iz strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, alate, materijale, metodologije, upućivanja na zanimanja ili standarde, sustave prijenosa bodova, iskustva odnosno javne politike ili lekcije iz zakonodavstva, može se prenijeti u druge sektore i države. Inovacija koja će se prenijeti može postojati npr. pet godina, važno je da je nije nadmašila druga, novija inovacija.
Postojeće inovacije mogu se temeljiti na prethodnim Leonardo da Vinci projektima ili na bilo kojem drugom nacionalnom, europskom ili međunarodnom inovativnom projektu. Može se raditi o prijenosu u sustave i organizacije za strukovno osposobljavanje na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj ili sektorskoj razini. Dakle, prijedlozi trebaju jasno uzeti u obzir vlasnička prava prethodno razvijenih inovacija (prava intelektualnog vlasništva -Intellectual Property Rights – IPR).
Bilo bi idealno da projekt u okviru „prijenosa inovacija” ne kombinira samo inovacije iz nekoliko zemalja radi prijenosa u jednu ili u nekoliko zemalja, već i partnere iz tih zemalja. Tako projekt također može postati mjesto za iskustvo kroz učenje od partnera dionika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju iz zemalja iz kojih su potekle inovacije. Za prijenos inovacija nisu nužno potrebne inovativne organizacije kao partneri, za njihovo uvođenje u ostale zemlje i okruženja potrebni su partneri iz nacionalnih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji imaju položaj, ugled i iskustvo u međunarodnoj suradnji.
U prijedlogu projekta za prijenos inovacija treba razraditi pripremu sljedećih elemenata:
- analize potreba ciljne(ih) skupine(a) (može se raditi o izravnoj ciljnoj skupini, npr. o nastavnicima ili predavačima, i o neizravnoj ciljnoj skupini, npr. učenicima ili naučnicima)
- utvrđivanja inovacija koje su načelno primjerene i odabir onih koje na najbolji mogući način zadovoljavaju potrebe ciljne skupine
- analize izvedivosti njihova spajanja i prijenosa.
Nadalje, u prijedlogu treba objasniti kako će se u projektu (ako bude izabran za financiranje) provesti sljedeći koraci:
- spajanje odabranih inovacija i njihova prilagodba zakonodavnom okviru, sustavu osposobljavanja (javni, privatni, sektorski), jeziku, kulturi i geografiji, kao i potrebama ciljne skupine
- prijenos inovacija i njihovo testiranje u novom okruženju
- uključivanje ili čak ishodovanje certifikata prenesenih inovacija u europske, nacionalne, regionalne, lokalne ili sektorske sustave osposobljavanja i praksu.
Iako se u projektima u okviru „prijenosa inovacija” radi o utvrđivanju postojećih rješenja određenoga problema, njihovo prilagođavanje drugom okruženju može nalagati rad na razvoju. Međutim, projekti prijenosa inovacija trebaju u manjoj mjeri planirati razvoj, a u dovoljnoj velikoj mjeri prilagodbu, testiranje, podešavanje i uključivanje. Kako bi bili sigurni da su rješenja zaista prilagođena izravnim i neizravnim ciljanim grupama na najbolji mogući način, treba ih intenzivno uključiti u rad na projektu.
Može se prijaviti organizacija prijavitelj u ime konzorcija.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75% od prihvatljivih troškova.