Natječaj

Search form

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II

Referenca: 
HR.3.1.14
Datum objave: 
20.05.2014.
Datum završetka natječaja: 
15.09.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
46.014.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja je podržati uvođenje suvremenih i inovativnih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika, te iskazati ili povezati nove sadržaje s ishodima učenja, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju, Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaj se mogu prijaviti ustanove strukovnog obrazovanja (tehničke, industrijske, obrtničke i druge škole) koje su određene prema vrsti nastavnog plana i programa kojima se definira njihovo trajanje. 

Prihvatljivi partneri: 

 • ustanove strukovnog obrazovanja
 • socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata)
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • nevladine organizacije
 • mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja posluju na lokalnoj/regionalnoj razini
 • visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, bez obzira na vlasništvo)
 • zadruge
 • znanstvene organizacije
Prihvatljive aktivnosti: 

1. aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta 
2. aktivnosti vezane uz: 

 • razvoj i primjenu školskih kurikuluma ustanova za strukovno obrazovanje, razvojnih planova/zajedničkih akcijskih planova sa socijalnim partnerima na sektorskoj/regionalnoj/lokalnoj razini vezanih uz uvođenje novih sadržaja u odgojno-obrazovni proces kroz izvannastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti, druge obrazovne aktivnosti, programe i projekte
 • razvoj i primjena projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume ustanova za strukovno obrazovanje te iskaz ili povezanost novih sadržaja s ishodima učenja (npr. ljetne radionice/kampovi za učenike ustanova za strukovno obrazovanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, netradicionalni oblici metoda učenja i podučavanja usmjereni na učenika kroz razvoj različitih relevantnih projekata na lokalnoj/regionalnoj razini, stažiranja/radne prakse u odgovarajućim poduzećima te drugi mehanizmi za osiguranje bolje mobilnosti i zapošljivosti učenika ustanova za strukovno obrazovanje
 • razvoj novih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje te ishoda učenja čime će se doprinijeti ispunjenju potreba za kompetencijama vezanih uz novu tehnologiju i/ili suočavanje sektora s gospodarskim promjenama na regionalnoj razini (uključujući restrukturiranje industrije), provođenje određenih regionalnih mjera, specifične potrebe sektora malih i srednjih poduzeća na regionalnoj/lokalnoj razini itd.
 • provođenje specifičnih studija/istraživanja i uvođenje specifičnih elemenata u odgojno-obrazovni proces u ustanovama strukovnog obrazovanja
 • provođenje aktivnosti analize potreba nastavnika u ustanovama za strukovno obrazovanje za stručnim usavršavanjem, a s ciljem unapređenja kapaciteta nastavnika ustanova za strukovno obrazovanje za razvoj i provedbu novo uvedenih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje
 • pripremu i provedbu stručnog usavršavanja nastavnika
 • razvoj inovativnih načina usavršavanja za nastavnike strukovnih predmeta 
 • izradu i provedbu akcijskih planova za povećanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za izvođenje suvremene, napredne praktične nastave
 • izradu i provedbu akcijskih planova za primjenu novih i suvremenih, znanstvenih, tehnoloških i inovacijskih ostvarenja u ustanovama za strukovno obrazovanje u svrhu povećanja konkurentnosti i zapošljivosti učenika ustanova za strukovno obrazovanje na tržištu rada
 • tehničku pomoć (stručno znanje izvana) u izradi dokumenata koji se odnose na novo uvedene projekte, procese, aktivnosti, metode i sadržaje, nastavne materijale/materijale za učenje: udžbenike, radne liste, alate za nastavnike, itd
 • uvođenje/proširenje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim aktivnostima i učenju, u skladu sa zahtjevima novo uvedenih projekata, procesima, aktivnostima, metodama i sadržajima odgojno obrazovnog procesa u ustanovama za strukovno obrazovanje
  aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću 
Iznos sufinanciranja: 

Minimalan iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 700.000,00 kn
Maksimalan iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.500.000,00 kn. 

Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i / ili partnera nije obavezno,3 osim kad je prijavitelj ustanova za strukovno obrazovanje kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. U tom slučaju projekti se mogu financirati u iznosu do 95% od ukupno prihvatljivih troškova, a prijavitelj je dužan osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od 5% od ukupno prihvatljivih troškova.

Dokumenti: