Natječaj

Search form

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata

Referenca: 
EN.2.1.11.
Datum objave: 
25.03.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.04.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
225.000.000 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba OPZO-a i pomaže pripremi za financijsku perspektivu EU 2014 – 2020. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES definirane u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva (prema popisu aglomeracija u prilogu 1 ovih Uputa) obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelji su javni isporučitelji vodnih usluga. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Aktivnosti trebaju biti izravno vezane uz pripremu projekata ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu (odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te vodoopskrbu u sklopu obuhvata projekta odvodnje) u aglomeracijama većim od 2.000 ES koje su sadržane u Planu provedbe direktiva. Aktivnosti u okviru projekta dopuštene su u maksimalnom trajanju do 30.6.2016. 

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog poziva na dostavu prijedloga projekata su: 

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za sljedeće vrste budućih infrastrukturnih projekata:

 • Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija vodnokomunalne infrastrukture (sustav odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda te vodoopskrbe u sklopu obuhvata projekta odvodnje)
 • Opremanje postojećih ili novih objekata unutar sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih komunalnih voda te vodoopskrbe
 • Nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda
 • Nabava opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava u sklopu obuhvata projekta odvodnje: mjerne opreme za javne sustave vodoopskrbe, primjerice opreme za detekciju gubitaka vode, laboratorijske opreme, kamiona i cisterni
što znači priprema dokumentacije kako slijedi:

 • Studije izvedivosti s analizom opcija te Analizom troškova i koristi
 • Tehničke dokumentacije (npr. sljedećih razina detaljnosti: idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt)
 • Natječajna dokumentacija za javnu nabavu opreme, pružanja usluga i izvođenja radova
 • Studija utjecaja zahvata na okoliš/prirodu, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu (ukoliko je potrebno)
 • Geodetski elaborati, geotehnički elaborati, topografske i katastarske karte za svaku komponentu projekta
 • Elaborati služnosti
 • Obrazac za prijavu projekta EU sa svim potrebnim pratećim dokumentima i dodacima u skladu sa zahtjevima odgovarajućeg EU fonda koji proizlazi iz Uredbe (EU) br. 1303/2013. od 17. prosinca 2013.
  3) 
Ostale aktivnosti:

 • Mjere za informiranje i vidljivost, uključujući pripremu, izdavanje i distribuciju materijala za promicanje doprinosa Europske unije. 
Iznos sufinanciranja: 

Indikativni iznos EU bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji je moguće dodijeliti pojedinom prijavitelju unutar ovog poziva iznosi minimalno 1.000.000 kn do maksimalno 50.000.000 kn. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima Kohezijskog fonda je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka.
Preostalih minimalnih 15% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava koja mora osigurati prijavitelj, odnosno krajnji korisnik. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.28 MB