Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga Sanacija odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo - istok u Gradu Umagu

Datum objave: 
16.11.2015.
Datum završetka natječaja: 
11.01.2016.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
17.200.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za potrebe provedbe projekata koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Operativnog programa Zaštita okoliša 2007.-2013., odnosno njegovoj Prioritetnoj osi 1 Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Mjeri 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. 
Sredstva Poziva namijenjena su sanaciji odlagališta otpada Donji Picudo-istok koje se nalazi 7 km istočno od Umaga te se na toj lokaciji otpad odlagao od 1984. do 2007. godine, kad je na susjednoj lokaciji izgrađena nova odlagališta ploha, Donji Picudo–-zapad). Odlagalište Donji Picudo-istok će se zatvoriti postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja i ozelenjavanjem, odnosno postavljanjem završnog pokrovnog sloja i sadnjom autohtonog bilja, čime će se ova lokacija uklopiti u okoliš. 
Neusklađena odlagališta komunalnog otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) su odlagališta koja ne zadovoljavaju uvjete Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13) te se moraju sanirati i/ili zatvoriti jer predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, zagađenje voda i zraka te imaju nepovoljni učinak na krajobraz.