Natječaj

Search form

Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

Referenca: 
HR.2.1.10
Datum objave: 
27.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
06.03.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
30.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest povećati mogućnosti za zapošljavanje skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. 

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su: 

 • Pružanje podrške osobama u nepovoljnom položaju za uključivanje na tržište rada kroz povećanje njihove zapošljivosti
 • Povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada 
Ciljne skupine:

 • Osobe s invaliditetom
 • Osobe s niskim stupnjem obrazovanja (završeno osnovnoškolsko obrazovanje)
 • Mlade osobe do 29 godina
 • Osobe starije od 50 godina
 • Žene starije od 45 godina
 • Žene s nižim kvalifikacijama (bez i sa završenom osnovnom školom)
 • Pripadnici nacionalnih manjina
Prihvatljivi prijavitelji:

Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti samostalno ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čini najviše 4 pravne osobe (prijavitelj i najviše 3 projektna partnera). 

Na natječaj se mogu prijaviti sljedeći pravni oblici (u obliku prijavitelja ili partnera):
 
 • Udruga
 • Ustanova
 • Zaklada ili fundacija
 • Drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima
 • Pravna osoba s javnim ovlastima
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Trgovačko društvo
 • Zadruga
 • Lokalna i regionalna razvojna agencija
 • Međunarodna (međuvladina) organizacija (kako je definirano člankom 43. Pravila provedbe Financijske uredbe EZ-a 16) 
koji su najmanje godinu dana prije roka za podnošenje prijava registrirani za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti: 

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih komponenti: 

Komponenta 1: Razvoj programa osposobljavanja rađenih po mjeri i razvoj vještina s ciljem podizanja razine zapošljivosti ciljnih skupina 

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar komponente 1: 

 • Analiza i procjena potreba za usavršavanjem za određenu ciljnu skupinu kako bi se identificirali adekvatni programi osposobljavanja i razvoja vještina koji bi pozitivno utjecali na povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju putem njihovog uključivanja u programe osposobljavanja za zanimanja tražena na tržištu rada 
 • Razvoj i provedba po mjeri dizajniranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljne skupine sastavljen od teorijskog i praktičnog dijela (savjetovanje o mogućnostima samozapošljavanja, poduzetničke vještine, programi osposobljavanja za tehnička i obrtnička zanimanja, usavršavanje i nadogradnja postojećih znanja kroz tečajeve i stručno vođene radionice) sukladno preostaloj radnoj sposobnosti korisnika
 • Provedba programa za razvoj i obnovu stručnih znanja i vještina na radnom mjestu te uvođenje u posao do tri mjeseca trajanja sukladno preostaloj radnoj sposobnosti korisnika 
 • Aktivnosti razvoja i pružanja po mjeri rađenih radionica za razvoj socijalno-interpersonalnih vještina potrebnih za podizanje razine zapošljivosti (komunikacijske i prezentacijske vještine, interpersonalni odnosi i suradnja, donošenje odluka i timski rad, kvalitetna samoprocjena te radionice podizanja samopouzdanja i samopoštovanja, preuzimanje inicijative i samostalnost u radu)
 • Radionice za poticanje socijalne uključenosti usmjerene posebice na osobe s invaliditetom i dugotrajno nezaposlene osobe; poticanje radno-socijalne aktivacije kroz organizaciju dobrovoljnog rada u aktivnostima udruga, institucija i svih organizacija koje skrbe o osobama u nepovoljnom položaju 
 • Aktivnosti podizanja svijesti javnosti i borba protiv stereotipa i diskriminacije ciljnih skupina na tržištu rada (aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti šire javnosti, posebice poslodavaca, edukacijski i informativni događaji; kampanje usmjerene na osvještavanje i razbijanje stereotipa o skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu tržištu rada; promoviranje dobrih praksi i iskustava poslodavaca u zapošljavanju pripadnika skupina u nepovoljnom položaju)
Komponenta 2: Uspostava i razvoj aktivnosti zadruga i drugih pravnih oblika koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima te promicanje partnerstva među organizacijama koje okupljaju pripadnike ciljnih skupina

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar komponente 2: 

 • Aktivnosti vezane za uspostavu i pravnu registraciju zadruga ili nekog drugog pravnog oblika koji će provoditi socijalno poduzetničke aktivnosti
 • Poticanje osnivanja zadruga čiji su osnivači osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 • Savjetovanje za zaposlenike i rukovodeće osobe u zadrugama i drugim pravnim oblicima koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima o poslovnom upravljanju i poduzetništvu te o radu s ciljnim skupinama
 • Provođenje djelatnosti za koju je registrirana zadruga (čiji su osnivači osobe u nepovoljnom položaju) ili drugi pravni oblik koji se bavi socijalno poduzetničkim aktivnostima, a zapošljavaju više od 41%19 osoba u nepovoljnom položaju 
 • Promicanje partnerstva među udrugama, institucijama i svim organizacijama koje okupljaju skupine u nepovoljnom položaju i dionika na tržištu rada koji se bave zapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju 
 • Aktivnosti podizanja svijesti javnosti i borba protiv stereotipa i diskriminacije ciljnih skupina na tržištu rada (aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti šire javnosti, posebice poslodavaca, edukacijski i informativni događaji; kampanje usmjerene na osvještavanje i razbijanje stereotipa o skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu tržištu rada; promoviranje dobrih praksi i iskustava poslodavaca u zapošljavanju pripadnika skupina u nepovoljnom položaju) 
Iznos sufinanciranja:

Ukupan iznos financiranja raspoređen je na komponentu 1 (15.000.000,00 kn) i komponentu 2 (15.000.000,00 kn). Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 500.000,00 kn, a najveći 1.400.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.