Politika zaštite okoliša i upravljanja

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Ova komponenta LIFE + programa nastavlja i proširuje prijašnji program Life okoliš. Sufinancirati će inovativne ili pilot projekte koji doprinose implementaciji europske politike o okolišu te razvoju inovativnih ideja u pogledu politika, tehnologija, metoda, instrumenata. Također će pomoći u praćenju utjecaja (uključujući dugoročno praćenje šuma i okolišnih interakcija) na naš okoliš. 

Primarni ciljevi: 

 • klimatske promjene: stabilizirati koncentraciju stakleničkih plinova na razini koja sprječava globalno zatopljenje iznad 2°C 
 • voda: pridonijeti boljoj kvaliteti vode razvijanjem cjenovno učinkovitih mjera za postizanje dobrog ekološkog stanja u pogledu razvoja planova upravljanja riječnim slivovima na temelju Direktive 2000/60/EZ (Okvirna dirktiva o vodi) 
 • zrak: postići razinu kvalitete zraka koje ne dovode do negativnih utjecaja i rizika po ljudsko zdravlje i okoliš 
 • tlo: zaštititi i osigurati održivo korištenje tla očuvanjem funkcija tla, sprječavanje prijetnji za tlo, ublažavanjem njihovih učinaka i obnavljanjem 
 • urbani okoliš: pridonijeti poboljšanju zaštite okoliša europskih urbanih područja 
 • buka: doprinijeti razvoju i implementaciji politika o buci 
 • kemikalije: poboljšati zaštitu okoliša i zdravlja od opasnosti koje izazivaju kemikalije do 2020. Implementacijom zakonodavstva o kemikalijama, posebice Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i tematske strategije o održivom korištenju pesticida 
 • okoliš i zdravlje: razviti informacijsku osnovu za politike o okolišu i zdravlju (Akcijski plan o okolišu i zdravlju) 
 • prirodni resursi i otpad: razviti i implementirati politike dizajnirane za osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima i otpadom te poboljšati ekološku usmjerenost proizvoda, održivu proizvodnju i potrošnju, prevenciju otpada, obnavljanje i recikliranje. Doprinijeti učinkovitoj implementaciji tematske strategije prevencije i recikliranja otpada
 • šume: pružiti, posebice kroz koordinacijsku mrežu EU, jasan i sveobuhvatan temelj relevantnih informacija o šumama (u pogledu politika) povezanih s klimatskih promjenama (utjecaj na šumske ekosustave, ublažavanje, efekti supstitucije), bioraznolikost (osnovne informacije i zaštićena šumska područja), šumski požari, stanje šuma i zaštitne funkcije šuma (voda, tlo i infrastruktura) kao i doprinos zaštiti šuma od požara 
 • inovacija: doprinijeti razvoju te demonstriranje inovativnih pristupa politika, tehnologija, metoda i instrumenata za pomoć u implementaciji Akcijskog plana tehnologija okoliša (ETAP) 
 • strateški pristupi: promicati učinkovitu implementaciju i provedbu zakonodavstva o okolišu Unije te poboljšati bazu znanja za okolišne politike te poboljšati aspekt zaštite okoliša kod malih i srednjih poduzeća