Natječaj

Search form

Poziv na pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program

Referenca: 
TR.1.2.14
Datum objave: 
29.09.2014.
Datum završetka natječaja: 
28.11.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
40.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne / urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. Pod time se podrazumijeva izrada financijsko-ekonomske, tehničke, dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne / urbane mobilnosti. Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora za programsko razdoblje 2014.-2020. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Ovaj ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, u skladu sa Operativnim programom "Promet". Prihvatljiv prijavitelji su sljedeći: 

1. temeljem inicijalnih obrazaca - prihvatljivi prijavitelji su nositelji slijedećih projekata: 

 • Prometni sustav Grada Zadra: Inteligentni prometni sustav (ITS) i rekonstrukcija prometnica u GraduZadru (I. faza) - grad Zadar 
 • Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza autobusima i brodovima – UrbEco – grad Šibenik 
 • Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko - zagorsku županiju – Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o  
2. temeljem Poziva za iskazivanje interesa – prihvatljivi prijavitelji su: 

 • Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije
  sjeverne Hrvatske - Varaždinska županija, Međimurska županija i Koprivničko-križevačka županija 
 • URBANMODAL – Održiva urbana mobilnost - Splitsko-dalmatinska županija 
 • Uvođenje integriranog javnog prijevoza na području Karlovačke županije - Karlovačka županija 
 • Prometna studija sa strategijom održive mobilnosti za grad Samobor - grad Samobor 
 • Održiva mobilnost grada Novalje 2020 - grad Novalja 
 • Izrada Master plana održive urbane mobilnosti grada Karlovca s pripadajućom studijom izvodivosti i
  studijom procjene utjecaja na okoliš - grad Karlovac 
 • Izrada Master plana grada Vinkovaca za promet - grad Vinkovci 
 • Uvođenje i proširenje sustava javnog prijevoza na području grada Koprivnice, Infrastrukturni projekti na
  postojećem prometnom sustavu grada Koprivnice - grad Koprivnica 
 • Modernizacija gradskog prometa na području grada Osijeka i povezivanje s prigradskim prometom,
  Održiva mobilnost u gradovima Osječko-baranjske županije – Belišće, Beli Manastir, Đakovo, Donji
  Miholjac, Našice i Valpovo - Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje 
 • Općina Ivankovo
 • Ivanić-Grad
 • grad Omiš 
3. temeljem nacrta Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014 – 2030) prihvatljivi prijavitelji su glavni
gradovi predloženih funkcionalnih regija (točka 2.1. Strategije - Funkcionalno regionalna analiza) kako slijedi: 

 • Za funkcionalnu regiju Središnja Hrvatska: grad Zagreb 
 • Za funkcionalnu regiju Istočna Hrvatska: gradovi Osijek i Slavonski Brod 
 • Za funkcionalnu regiju Sjeverni Jadran: gradovi Rijeka i Pula 
 • Za funkcionalnu regiju Sjeverna i središnja Dalmacija: gradovi Zadar, Šibenik i Split 
 • Za funkcionalnu regiju Južna Dalmacija: gradovi Dubrovnik i Ploče 
Prihvatljive aktivnosti: 

 • Izrada financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta (npr.
  studije izvodivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA), studije predizvodivosti, Master planovi i
  sl.)
 • Pregled i dopuna postojećih financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i
  opravdanost projekta (npr. Studije izvodivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA), studije
  predizvodivosti, Master planovi i sl.)
 • Izrada studije utjecaja na okoliš
 • Pregled i dopuna postojeće studije utjecaja na okoliš
 • Izrada tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća,
  istraživanja, projektnih aplikacija)
 • Pregled i dopuna tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, studija, koncepata, metodologija,
  izvješća, projektnih aplikacija)
 • Izrada dokumentacije za nadmetanje
 • Pregled, izmjena i dopuna dokumentacije za nadmetanje
Iznos sufinanciranja:

 • Minimalan iznos sufinanciranja projekata: 250.000,00 kn 
 • Maksimalan iznos sufinanciranja projekata: 4.000.000,00 kn 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 85% ukupnih prihvatljivih troškova.