Natječaj

Search form

Provedba podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije"- provedba tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta"

Referenca: 
343-0100/01-16-079 od 27. X. 2016. (424)
Datum objave: 
04.11.2016.
Datum završetka natječaja: 
23.12.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
173.000.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) za provedbu tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta".

Prihvatljivi troškovi:

Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) nerazvrstane ceste:

  • cestovna građevina (donji ustroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično);
  • nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično);
  • zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste;
  • prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa;
  • javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, i slično).

Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti):

  • troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova ali ne više od 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti;
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.