Kreativna Europa

Search form

Kreativna Europa (programsko razdoblje 2014. - 2020.)

Kratki opis: 

Novi program EU Kreativna Europa poduprijet će europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Program će davati potporu za očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti, te potpore jačanju konkurentnosti sektora, čime će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva EU2020 strategije. Program će objediniti dosadašnje programe namijenjene kulturi (Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus), a uključivati će i novu financijsku mogućnost za poboljšanje pristupa financijama malim i srednjim poduzećima te organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru. 

Proračun:

Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1,46 milijardi EUR-a što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturne i kreativne industrije. Očekivani budžet je veći za 37% od dosadašnjeg iznosa sredstava namijenjenih ovom sektoru. Budući da će objediniti tri dosadašnja programa, na svaki od njih će biti raspoređena određena količina sredstava. Tako će na dosadašnji programa MEDIA biti raspoređeno 55% sredstava, na program Kultura 30% sredstava a za međusektorske aktivnosti raspodjelit će se ostatak od 15% sredstava. 

Korisnici:

Programom će se financirati aktivnosti sljedećih korisnika: umjetnici, kulturni profesionalci i organizacije u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara. U principu, sve tvrtke koje prema definicije EU odgovaraju obliku malih i srednjih poduzeća, a osnovane su u državi korisnici programa Kreativna Europa, te su aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, biti će prihvatljivi korisnici. 

Aktivnosti:

Financiraju se aktivnosti u tri područja: 

  • Međusektorsko područje usmjereno na kulturni i kreativni sektor 
  • Kulturno područje usmjereno na kulturni i kreativni sektor 
  • MEDIA područje usmjereno na audiovizualni sektor