Što će se dogoditi sa Europskim socijanim fondom ulaskom Hrvatske u EU?

Search form

Što će se dogoditi sa Europskim socijanim fondom ulaskom Hrvatske u EU?

Europska unija dugoročno je ulagala u Hrvatsku putem Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA). U vremenskom periodu 2007.-2013.g. Hrvatska je dobila više od 94.000.000 eura kroz komponentu IPA IV (Razvoj ljudskih potencijala). Investicije su bile usmjerene na poboljšanje tržišta rada, osiguravanje pristupa tržištu rada za dugotrajno nezaposlene te za ugrožene skupine (uključujući žene, mlade, pripadnike nacionalnih manjina), podržavanju sektora socijalne skrbi i integracije ugroženih skupina u sustav obrazovanja. Od dana pristupanja 01. srpnja 2013., trenutna IPA komponenta IV (Razvoj ljudskih potencijala) pretvorena je retroaktivno u ESF 2007.-13. Novi operativni program trenutno je u fazi pregovara između Hrvatske i Europske komisije, a bit će postavljen za razdoblje do kraja 2013.g. Ovu tranziciju popratiti će znatno povećanje proračuna: 94.200.000 € za IPA 2007.-13.g. te dodatnih 60.000.000 € koji će biti dostupni od srpnja do prosinca 2013.g. Povećanje sredstava danih na raspolaganje pokazuje predanost EU za ulaganje u povećanje stope zapošljavanja, cjeloživotno obrazovanje i socijalno uključivanje u Hrvatskoj.

Više o Europskom socijalnom fondu pogledajte na: http://europski-fondovi.eu/program/europski-socijalni-fond

Slika: google image