Izmjene u natječaju "Mjera 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi"

Search form

Izmjene u natječaju "Mjera 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene u natječaju iz Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013. za Mjeru 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi. Izmjene se odnose na rok prijave projekata koji je sada produžen sa 3. studenoga na 14. studenoga 2014. godine. Osim datuma prijave na natječaj, izmijenjen je i dio u dokumentaciji za podnošenje projektnih prijedloga pod rednim brojem 10. koji se tiče Dokaza vlasništva. Druga alineja se mijenja i sada glasi "U slučaju kada korisnik ima s nadležnom institucijom koja zastupa RH sklopljen Ugovor o najmu/koncesiji/prodouživanju/zakupu/služnosti, isti može važiti i manje od sedam godina računajući od datuma podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu, uz uvjet da je korisnik dužan obnoviti važenje istoga po isteku roka važenja i dostaviti novi ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti Upravljačkom tijelu (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva) koje je nadležno za kontrolu na terenu". 


Slika: Google Images