Komisija pozdravila odluku Parlamenta o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

Search form

Komisija pozdravila odluku Parlamenta o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

Europski parlament jučer je velikom većinom odobrio Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Iz proračuna od 6,5 milijardi EUR za razdoblje 2014. – 2020. financirati će se projekti za provedbu nove izmijenjene zajedničke ribarstvene politike i pružiti podrška ribarima, uzgajivačima riba i priobalnim zajednicama u prilagodbi na izmijenjena pravila. Sredstvima iz fonda financirati će se i projekti za poticanje „plavog” rasta i otvaranja radnih mjesta u okviru integrirane pomorske politike EU-a. 
Ribarima, uzgajivačima riba i priobalnim zajednicama u okviru novog EFPR-a otvaraju se mogućnosti ulaganja i financiranja kojima će se pridonijeti smanjenju učinka ribarstva na morski okoliš i postupnoj obnovi ribljih stokova. Ključno je napomenuti da će se, primjerice, financiranjem selektivnijih ribolovnih alata u okviru fonda pridonijeti napuštanju štetnih praksi odbacivanja ulova, što je ključni aspekt nove politike. Sredstvima EU-a neće se financirati izgradnja novih ribarskih plovila ili ostalih inicijativa kojima bi se pridonijelo povećanju ribolovnog kapaciteta. Sredstva će prvenstveno biti namijenjena potpori malim ribarima, koji će imati koristi od više stope intenziteta potpore, mladim ribarima i obiteljima ribara. U okviru fonda također će se pomoći uzgajivačima riba da postanu konkurentniji pružajući im potporu pri ulasku na nova tržišta. Zahvaljujući EFPR-u osigurat će se stalna opskrba održivim morskim prehrambenim proizvodima za potrošače, potaknuti inovacije, pomoći će se zajednicama u diverzifikaciji njihovih gospodarstava, financirat će se projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te će se u konačnici poboljšati kvaliteta života na europskim obalama. 
Iz EFPR-a će se sufinancirati projekti koji se financiraju iz nacionalnih izvora pri čemu će svakoj državi članici biti dodijeljen dio ukupnih sredstava. Države članice sastavit će svoje nacionalne operativne programe u kojima će opisati kako namjeravaju utrošiti dodijeljena sredstva, a nakon što ih Komisija odobri, nacionalna tijela odlučit će koje projekte žele poduprijeti. Nakon jučerašnjeg glasovanja u Europskom parlamentu odluka o fondu bit će proslijeđena ministrima ribarstva u Vijeću na konačno donošenje, što će omogućiti stupanje na snagu EFPR-a u lipnju ove godine. 


Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-458_hr.htm
Slika: Google Images