Konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

Search form

Konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

specijalizacija, pametna specijalizacija
Nakon što je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u ožujku ove godine donesena konačna Odluka o usvajanju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, objavljen je i konačan nacrt dokumenta. Strategija je jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava iz fondova EU, a sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija. Dokument je svojevrsni odgovor na dokument Europske komisije - Strategiju Europa 2020 i ključni je preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Tematskog cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014 -2020. Nakon provedenog javnog savjetovanja krajem 2015. godine i objave nacrta dokumenta, konačna verzija Strategije predstavlja izrazito važan dokument na kojem će se temeljiti suradnja javnog i privatnog sektora u području znanosti, istraživanja i inovacija. 


Slika: Google Images