Mediteran i Crno more: Komisija predlaže mogućnosti ribolova za 2021. godinu

Search form

Mediteran i Crno more: Komisija predlaže mogućnosti ribolova za 2021. godinu

Komisija je danas donijela prijedlog ribolovnih mogućnosti za 2021. u Sredozemnom i Crnom moru. Predloženom ribolovnom kvotom za određene riblje stokove Komisija ispunjava političke obveze preuzete u izvješću 'MedFish4ever' i Sofijskim deklaracijama o promicanju održivog upravljanja ribljim stokovima u Sredozemnom i Crnom moru.

Prijedlogom se provodi višegodišnji plan upravljanja pridnenim stokovima u zapadnom Sredozemlju i nastavlja politička obveza daljnjeg smanjenja ribolova u tom području do 40 % u pet godina (2020. – 2024.). Uključuje i mjere za stokove jegulje, crvenog koralja, dupina, malih pelagijskih vrsta i pridnenih stokova u Jadranskom moru, dubokomorske crvene kozice u Jonskom moru, Levantskom moru i Sicilijanskom prolazu u skladu s odlukama Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM). U Crnom moru predlažu se ograničenja ulova i kvote za oblića i papalinu. Kad je riječ o obliću, prijedlogom će se prenijeti kvota EU-a o kojoj je odlučeno u kontekstu revizije višegodišnjeg plana upravljanja oblićem GFCM-a. Za papalinu Komisija predlaže zadržavanje istog ograničenja ulova kao u 2020.

Očekuje se da će države članice odlučiti o prijedlogu na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo u studenome, a kvota će se primjenjivati od 1. siječnja 2021.Više informacija je dostupno ovdje.


Slika: Google Images