Novi Zakon o javnoj nabavi

Search form

Novi Zakon o javnoj nabavi

Ministarstvo gospodarstva u postupku je izrade novog Zakona o javnoj nabavi, stoga je na portalu E-savjetovanje objavljen Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2872). Kako bi novi Zakon bio naklonjen poduzetnicima, gospodarskim institucijama i udrugama, isti se pozivaju na dostavu vlastitih očitovanja o poteškoćama s kojima se sada susreću, kao i prijedlozima poboljšanja novog zakonodavnog okvira. Postojeći nacionalni Zakon o javnoj nabavi usklađen je sa zahtjevima relevantnog zakonodavstva Europske unije, a određeni novi mehanizmi definirani Direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU nisu preneseni u nacionalni pravni okvir javne nabave Zakonom o javnoj nabavi iz 2011. godine i njegovim novelama, te ih je stoga potrebno preuzeti iz pravne stečevine Europske unije. 

Slika: Google Images