Otvorene javne konzultacije o sadržaju strateške studije za Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014. – 2020.

Search form

Otvorene javne konzultacije o sadržaju strateške studije za Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014. – 2020.

Kako bi se odredio sadržaj strateške studije koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva), otvorene su javne konzultacije za sve zainteresirane dionike. Objavljen je i nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji te nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014. – 2020. Komentari na navedene dokumente na engleskom jeziku mogu se dostaviti do 27. veljače 2015. godine korištenjem sljedećeg obrasca

Slika: Google Images