Postignut dogovor oko financiranja novog LIFE programa

Search form

Postignut dogovor oko financiranja novog LIFE programa

Odbor stalnih predstavnika podržao je dogovor postignut između institucija prošlog mjeseca oko financiranja novog programa LIFE za okoliš i klimatske promjene. To otvara put za donošenje nove Uredbe o LIFE programu koju trebaju potvrditi Vijeće i Europski parlament kasnije tijekom godine. Novi program LIFE pružiti će 3.456 milijuna eura tijekom sljedećih sedam godina, uključujući i 2.592 milijuna eura za okoliš i 864 milijuna eura posebno za klimatske promjene.
Neke jednostavne mjere koje su izvorno bile predložene nisu uključene u ugovorni tekst, Komisija je s druge strane uvjerena da će novi Pravilnik jasno poboljšati kvalitetu projekata koje podržava LIFE program. Veća stopa sufinanciranja EU će biti posebno važno za organizacije koje su se u prošlosti borile pronaći potrebna sredstva za pokriće vlastitog dijela projektnog proračuna. Najveći dio novog instrumenta LIFE će osigurati sredstva, uglavnom kroz subvencije za projekte, kako bi organizacije u EU postigle ciljeve koji se tiču okoliša i klimatskih promjena.
Jedna inovacija je da financiranje sada može biti kanalizirano kroz financijske institucije da daju kredite ili jamstva banke za kreditiranje projekata izravno. Još jedna novost je mogućnost pružanja kapaciteta na nacionalne i regionalne kontaktne točke za poboljšanje performansi u zemljama članicama Programa. Mali dio instrumenta će osigurati operativne donacije nevladinim organizacijama aktivnim u području okoliša i klimatskih promjena.
Više o programu LIFE možete pogledati na: http://europski-fondovi.eu/program/life

Izvor: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013071801_en.htm
Izvor slike: Google Images