Srpanjski paket o povredama: ključne odluke

Search form

Srpanjski paket o povredama: ključne odluke

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija („Komisija”) pokreće pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke Komisije, razvrstane su prema području politike. 

Komisija je usto zaključila 80 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije.

Slika: Google Images