Unija tržišta kapitala: Komisija daje smjernice o zaštiti prekograničnih ulaganja u EU-u

Search form

Unija tržišta kapitala: Komisija daje smjernice o zaštiti prekograničnih ulaganja u EU-u

Komisija je danas objavila smjernice kojima želi pomoći ulagačima u EU-u da ostvare svoja prava pred nacionalnim upravama i sudovima, a državama članicama da štite javni interes u skladu s pravom EU-a. Današnjom se komunikacijom želi poboljšati poslovno okruženje za ulagače u EU-u. To je važan element u poticanju dodatnih ulaganja u jedinstveno tržište EU-a

Ulagači EU-a ne mogu se više oslanjati na bilateralne ugovore o ulaganjima unutar EU-a. Kako Komisija stalno ističe, ti su ugovori nezakoniti jer se preklapaju s pravilima jedinstvenog tržišta EU-a i diskriminiraju neke ulagače u EU-u.

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images