Vijeće Europske unije definiralo iznose sredstava EU fondova za Hrvatsku

Search form

Vijeće Europske unije definiralo iznose sredstava EU fondova za Hrvatsku

Jučer je Vijeće Europske unije odobrilo Prijedlog o izmjenama i dopunama proračuna za 2013. godinu kojeg definira Europska unija, zajedno s resursima koji se dodjeljuju Hrvatskoj nakon ulaska u Uniju 1. srpnja ove godine. Proračuni EU-a izražavaju se na dva načina, kroz obveze i stvarne uplate. Vijeće se složilo da se poveća proračun za 2013. godinu na ukupno 655,1 milijun eura u obvezama i 374 milijuna eura koji će biti isplaćeni u ovoj godini, kako bi bila zadovoljena obećanja koja su definirana na konferenciji o pristupanju 30. lipnja 2011. godine. Ostatak iznosa biti će realiziran u idućih nekoliko godina.
Glavnina sredstava namijenjena je smanjenju nejednakosti u razvijenosti hrvatskih regija uspoređujući ih s drugim područjima Europske unije, a sve zajedno pomoću Kohezijske politike. Tako je iz Kohezijskog fonda osigurano 449,4 milijuna eura u obvezama i 139,8 milijuna eura u plaćanjima. Sredstva namijenjena za građanstvo, slobodu, sigurnost i pravdu iznose 73,3 milijuna eurau obvezama i 42,2 milijuna eura u plaćanjima. 

Izvješće sa proračunima pojedinih fondova pogledajte na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137628.pdf

Slika: google images