Vukovar, Beli Manastir, Benkovac, Petrinja i općina Darda kreću u realizaciju projekata vrijednih 120 milijuna eura

Search form

Vukovar, Beli Manastir, Benkovac, Petrinja i općina Darda kreću u realizaciju projekata vrijednih 120 milijuna eura

MRRFEU, ratom pogođena područja, Beli Manastir, Općina Darda, Petrinja, Vukovar
Potpisani su sporazumi o provedbi intervencijskih planova u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predviđenog operativnim programima „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. i „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (MRMS) te gradova Beli Manastir s općinom Darda, Benkovca, Petrinje i Vukovara.

Svrha sporazuma je utvrditi prava i obveze sporazumnih strana u pitanjima provedbe intervencijskih planova kao i indikativnu financijsku alokaciju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja iznosi 18,5 mijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 4 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda po intervencijskom planu. Ukupna vrijednost Programa iznosi 120 milijuna eura, odnosno, 100 milijuna iz EFRR-a te 20 milijuna eura iz ESF-a.

Slika: Google Images
Izvor: razvoj.gov.hr