Search form

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza” održat će se 21. srpnja 2021. godine u Velikoj dvorani Almeria centra, Ulica grada Vukovara 284, objekt A. 

Više informacija kao i program edukacije dostupni su ovdje.

REACT-EU: više od 580 milijuna eura za Belgiju, Hrvatsku i Njemačku kao potpora tražiteljima zaposlenja i radnicima u sektorima koji su posebno pogođeni pandemijom

Komisija je osigurala više od 580 milijuna eura za Belgiju, Hrvatsku i Njemačku kao odgovor na gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa. Dodatna sredstva dopunjuju tri operativna programa Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru programa REACT-EU.

Vladavina prava 2021.: EU-ovo izvješće pokazuje pozitivna kretanja u državama članicama, ali upozorava i na ozbiljne razloge za zabrinutost

Europska komisija objavila je drugo po redu izvješće na razini EU-a o vladavini prava, koje se sastoji od komunikacije, u kojoj je prikazano stanje u pogledu vladavine prava u EU-u u cjelini, i analize po državama članicama, u kojoj je svakoj državi članici posvećeno po jedno poglavlje. U izvješću za 2021. analizirana su nova kretanja od rujna prošle godine te produbljena ocjena pitanja utvrđenih u prethodnom izvješću, uzimajući u obzir učinak pandemije bolesti COVID-19.

Održan Program LIFE info webinar

Četrnaestog srpnja u prostorijama MINGOR-a i putem Zoom-a održan je Program LIFE info webinar s ciljem pružanja osnovnih informacija o Programu LIFE za novo programsko razdoblje 2021.-2027. te predstavljanja novosti LIFE natječaja 2021.

Snimka Webinara dostupna je ovdje.

Slika: Google Images

Susret umrežavanja

Njemačke nacionalne kontakt osobe za kontakt Klastera 2 i projekt Net4Society, koji okuplja nacionalne osobe za kontakt, 30. rujna 2021. organiziraju virtualni susret umrežavanja za natječaje Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo u 2022. godini unutar teme A sustainable future for Europe. 

Europski zeleni plan: Komisija predložila novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma u EU-u

Europska komisija je donijela novu strategiju Europske unije za šume do 2030., ključna inicijativa Europskog zelenog plana koja se temelji na strategiji EU-a za biološku raznolikost do 2030. godine. 
Strategija obuhvaća paket mjera koje su predložene radi smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. i postizanje klimatske neutralnosti u EU-u do 2050. 

Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. – objavljen je ciljani 4. rok za projekte u području sigurnosti i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

Objavljen je ciljani 4. rok za dostavu projektnih prijedloga za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11). 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru 4. roka istječe 12.10.2021. u 12:00 sati. 

Izmjene dva natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 15. srpnja 2021. godine prvu izmjenu Natječaja za provedbu:
Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja upoljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Europski zeleni plan: Komisija predlaže preobrazbu gospodarstva i društva da bi se ostvarili klimatski ciljevi

Europska komisija je donijela niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. 
Želi li Europa do 2050. postati prvi klimatski neutralan kontinent i ostvariti europski zeleni plan, to smanjenje moramo postići u sljedećem desetljeću. 

Politički dogovor o Uredbi o Aarhuškoj konvenciji: Komisija pozdravlja povećan javni nadzor nad aktima EU-a povezanima s okolišem

Komisija pozdravlja privremeni politički dogovor koji su Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću postigli o izmjeni Uredbe o Aarhuškoj konveciji kojom će se omogućiti povećan javni nadzor nad aktima EU-a koji se odnose na okoliš. 
Komisija je u listopadu 2020. predložila izmjenu u skladu s obvezom koju je preuzela u okviru Europskog zelenog plana da građanima i nevladinim organzacijama za zaštitu okoliša poboljša pristup adminitrativnom i sudskom preispitivanju na razini EU-a. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS