AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men

Search form

AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men
O projektu: 

Cilj projekta je povećanje znanja o konceptima, formama i posljedicama diskriminacije (s naglaskom na diskriminaciju na osnovi roda i nacionalnosti) kao i povećanje znanja o pravnim i institucionalnim okvirima za suzbijanje diskriminacije među građanstvom, ženskim organizacijama civilnog društva i organizacijama nacionalnih manjina te političarima i političarkama.

Prijavitelji: 

Centar za ženske studije, Dolac 9, 10 000 Zagreb

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

Izgradnja kapaciteta (prijenos znanja prema CŽS, prema ciljnim skupinama, ženama u NVO-ma, ženama pripadnicama nacionalnih manjina, političarkama, mladim ženama i studenticama putem konzultantskih i mentorskih sastanaka, treninga i predavanja, studijskog posjeta.)
Istraživanje i monitoring (mapiranje, analiza i prijedlog novih policy rješenja vezanih za anti-diskriminacijsku strategiju u sferi političke participacije).
Provođenje istraživanja o ženama u politici, izrada priručnika i publikacija, provođenje monitoringa implementacije anti-diskriminacijskih politika.
Provođenje javnih kampanja, okruglih stolova i press konferencija.

Trajanje: 
2009.
Iznos ugovora: 
234.508,29 €
EU sufinanciranje: 
222.759,43 € (94,99%)