Natječaj

Search form

Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu

Datum objave: 
11.02.2021.
Datum završetka natječaja: 
05.03.2021.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
76.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
1. Cilj poziva

Predmet Poziva
Predmet ovog Poziva je provođenje interventne mjere za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu u skladu s mjerom 1.4.3. Plana gospodarenja otpadom i Programom smanjenja odlaganja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu 2015.-2020.

Svrha (cilj) Poziva
Uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim ZOGO-om i ciljevima iz PGO RH 2017.-2022.
2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK.
3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju
Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 76.000.000,00 HRK.

4. Predviđeni intenzitet potpore
Intenzitet (udio) bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

5. Prihvatljivi prijavitelj i partneri
Sukladno članku 28. ZOGO-a, koji određuje da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno na svom području osigurati obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom, te odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, unaprijed određeni prijavitelj za ovaj poziv je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.
Partneri na projektu su Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Čistoća (Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb) i Podružnica Zrinjevac (Remetinečka cesta 15, 10 020 Zagreb).

6. Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir, karton i biootpad), plastični i metalni, različitih dimenzija za kuće i stambene zgrade, te ostale slične spremnike u svrhu odvojenog prikupljanja otpada;
- Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada;
- Nabava opreme za obradu odvojeno prikupljenog biootpada;
- Nabava vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz biootpada i komunalnog otpada, manjih i većih kapaciteta u svrhu redovitog pražnjenja nabavljenih spremnika za korisni otpad (vozila za prijevoz papira, plastike, metala, stakla i tekstila) za rjeđe i gušće naseljena naselja;
- Nabava mobilnih reciklažnih dvorišta;
- Informatički sustav za unaprjeđenje praćenja količina otpada;
- Priprema dokumentacije za prijavu projekta;
- Organizacija i provedba promotivne kampanje koja uključuje: početnu i završnu konferenciju projekta, javna događanja i promidžbene aktivnosti na temu smanjenja odlaganja otpada i u svrhu informiranja opće populacije o projektu;
- Istraživanja navika korisnika tijekom provedbe projekta, a u cilju prezentiranja ažurnih informacija općoj populaciji;
- Promotivni sadržaji prilagođeni dječjem uzrastu (osnovne i srednje škole) – društvene, web i mobilne igrice;
- Oznake vidljivosti sukladno Uputama;
- Aktivnost upravljanja projektom u vidu ugovaranja vanjskih stručnjaka za administraciju i podršku u provedbi projekta;
- Aktivnosti vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU.

7. Geografska ograničenja
Prihvatljivo zemljopisno područje je Grad Zagreb.

8. Administrativni podaci
Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 5. ožujka 2021. godine.

Poziv je također objavljen na stranicama strukturnih fondova.
Dokumentacija