Istraživanja u korist mali i srednjih poduzeća (Istraživački kapaciteti)

Search form

Kratki opis: 

Tema Istraživanja u korist mali i srednjih poduzeća nalazi se u sklopu potprograma Istraživački kapaciteti. 
Cilj je poticati istraživanja malih i srednjih poduzeća (MSP) za potrebe europske industrije te razvitka novih tehnologija i tržišta. Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća omogućavaju podugovaranje istraživačkih aktivnosti, umrežavanje poduzeća, usvajanje tehnološkog znanja, bolju eksploataciju istraživačkih rezultata te smanjenje raskoraka između istraživanja i inovacija kroz suradnju na razini Europe. 

Financira se: 

1.Poticanje MSP da podugovaraju istraživačke aktivnosti

Istraživanje u korist malih i srednjih poduzeća omogućuje MSP te asocijacije MSP da angažiraju istraživačke organizacije (RTD performers) kao podugovarače za izvođenje istraživačkih poslova, kako bi stekli i usvojili tehnološka znanja. Istraživačke organizacije (RTD performers) mogu biti fakulteti, instituti, istraživački centri ili istraživački orijentirana MSP. Implementacija će se provoditi kroz dva različita tipa natječaja: 

  • Istraživanje u korist malih i srednjih poduzeća - Research for the benefit of SMEs 
  • Istraživanje u korist MSP asocijacija- Research for the benefit of SME Associations 
2. Razvojna i koordinacijska podrška MSP na nacionalnom nivou 

U dugoročnoj perspektivi, očekivano je da nacionalni i regionalni istraživački programi za mala i srednja poduzeća uspostave zajedničke ciljeve i evaluacijske metode za međunarodnu istraživačku suradnju: 

  • financijska podrška, temeljena na članku 169
  • financijska podrška za nacionalne strategije malim i srednjim poduzećima ili asocijacijama MSP za pripremu prijedloga projekta
  • ERA-NET projekti teže usklađivanju nacionalnih ili regionalnih programa ciljajući 
  • MSP na sličan način kao programi „Istraživanje u korist malih i srednjih poduzeća“
  • pristup relevantnim informacijama i potporu zainteresiranom kandidatima s ciljem njihovog uključivanja u program daju nacionalne kontakt osobe.
Članice Europske Unije odredile su 1.36 milijarde eura za financiranje istraživačkih aktivnosti malih i srednjih poduzeća tijekom trajanja FP7 programa.