Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci razvoj inovacija

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
200.000,00 € godišnje i najviše 400.000,00 € za ukupno trajanje projekta
Kratak opis natječaja: 

Cilj Leonardo da Vinci multilateralnih projekata Razvoj inovacija su projekti međunarodne suradnje čiji je cilj poboljšanje kvalitete sustava osposobljavanja kroz razvoj inovativnih sadržaja, metoda i postupaka u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET). Inovacije se odnose na bavljenje novim pitanjima ili pronalaženje novih načina bavljenja poznatim pitanjima. Kod projekata za razvoj inovacija to znači razvijanje nečega što je inovativno (sadržaja, metoda, postupaka itd.) kao krajnjeg rezultata projekta.
Prijedlozi za razvoj inovacija trebaju odgovoriti na pritisak za inovacijama (praznine u sustavima ili postupcima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje) koji su istovjetni u nekoliko zemalja te trebaju dovesti do potpuno novih rješenja i shodno tome do jasne koristi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na europskoj razini.
Timski rad raznih europskih partnera okupit će razne pristupe, dovesti do uzajamnog obogaćivanja i kreativnosti, te olakšati razvoj novih rješenja i know how. Kod projekata za razvoj inovacija obično se dosta vremena planira za razvoj, no također se dosta vremena predviđa za testiranje. Treba uzeti u obzir međunarodna vlasnička prava (prava intelektualnoga vlasništva) tijekom projekta tako da partneri postignu dogovor prije okončanja projekta. Inovaciju može razvijati bilo koja organizacija koja posjeduje inovativnost. Shodno tome projekti za razvoj inovacija svakako uključuju stručnjake/razvojne programere. Dakle, ti projekti mogu biti pokretač poboljšanja kvalitete i promicanja inovacija u strukovnom osposobljavanju. Oba cilja trebaju biti uključena u prijedlog na način da se alate, metode ili koncepte, kao i konkretne materijale razvijene tijekom projekta, može koristiti u okruženjima koja se mijenjaju ili prilagođavaju takvim okruženjima.
U nastavku su navedena načela provedbe projekata Leonardo da Vinci Razvoj inovacija:
• potpora EU namijenjena je izradi opipljivih materijala, proizvoda, metoda i pristupa u području strukovnog osposobljavanja i profesionalne orijentacije, a ne za same aktivnosti osposobljavanja
• prijedlozi u projekt trebaju unijeti inovativnu dimenziju u kontekstu i u vezi s potrebama ciljnih skupina ili problema kojega treba riješiti
• razvoj inovacija može se jednako primijeniti na institucionalni kontekst kao i na formalnu, informalnu i neformalnu praksu, te na inicijative koje se promiču na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini
• na europskoj razini najveća korist treba proizlaziti iz rezultata korištenjem stručnosti i iskustva raznih europskih tijela i/ili ostalih kvalificiranih organizacija aktivnih u tom području
• kako bi se rezultati iskoristili na najbolji mogući način i dobile povratne informacije koje omogućavaju prilagodbu i prijenos proizvoda, materijala, pristupa ili metode, valorizacija (=diseminacija i korištenje rezultata) treba biti sastavni dio radnog programa projekta.
Prilikom diseminacije i korištenja rezultata projekata potrebno je ojačati europsku dimenziju tako da su materijali za strukovno osposobljavanje i profesionalnu orijentaciju, proizvodi, metode i pristupi, ako je moguće, raspoloživi na jezicima svih partnera.
Mogu se prijaviti: organizacija prijavitelj u ime konzorcija.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75% od prihvatljivih troškova. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji.