Natječaj

Search form

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Datum objave: 
17.02.2021.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2021.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
823.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 823.000.000,00 kuna.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

Hitne mjere sanacije
Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Izvedba radova
Nabava opreme koja je stradala u potresu
Postupak prijave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021.

U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice