Natječaj

Search form

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Referenca: 
KK.06.1.1.01
Datum objave: 
06.11.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
380.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine", financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Opći cilj poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, dok je specifični cilj poziva pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Da bi se projektni prijedlog smatrao Integriranim programom nužno mora obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorije ulaganja: kulturna baština, znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija, smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo), pristupačnost, maloprodaja i zanati te promocija i vidljivost. 

Prihvatljivi prijavitelji:

a) Tijela javne vlasti, koji uključuju:

 • Tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13),
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.),
 • Ostala tijela javne vlasti.
b) Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljive aktivnosti:

Poziv je podijeljen u dvije grupe aktivnosti:

A) Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine 

1. Priprema studijske dokumentacije:

 • Izrada planova, studija i ostalih strateških dokumenata potrebnih za održivo upravljanje i povezivanje kulturne baštine s turističkom destinacijom,
 • Izrada Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi,
 • Izrada Studije utjecaja zahvata na okoliš/prethodne i/ili glavne ocjene o prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu (ako je potrebno),
 • Istraživanje tržišta, 
 • Izrada (turističkih) marketinških planova, izrada komunikacijske strategije, izrada strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda,
 • Izrada Projektne prijave (aplikacije) za provedbu Integriranog programa,
 • Izrada dokumentacije za javnu nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova
2. Priprema projektne dokumentacije:

 • Izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećega stanja,
 • Konzervatorska, restauratorska, arheološka i ostala srodna istraživanja s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra,
 • Geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja; izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata,
 • Izrada idejnih rješenja,
 • Izrada idejnih projekata,
 • Izrada glavnih projekata,
 • Izrada izvedbenih projekata.
B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Provedba Integriranog programa obuhvaća četiri osnovna tipa aktivnosti: 

 • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
 • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
 • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
 • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.
Iznos sufinanciranja:

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje na temelju ovog poziva iznosi:

 • Grupa aktivnosti A) - najniži iznos 500.000,00 kuna; najviši iznos 5.000.000,00 kuna,
 • Grupa aktivnosti B) - najniži iznos 7.000.000,00 kuna; najviši iznos 100.000.000,00 kuna.
Stopa sufinanciranja:

Kategorije potpora:

 • Investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine - aktivnosti koje pripadaju ovoj grupi potpora sufinancirat će se u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka,
 • Potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture - aktivnosti koje pripadaju ovoj grupi potpora sufinancirat će se u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka,
 • Regionalne potpore za ulaganje - aktivnosti koje pripadaju ovoj grupi potpora sufinancirat će se u iznosu do 25% (za velike poduzetnike), do 35% (za srednje poduzetnike), do 45% (za male poduzetnike) prihvatljivih izdataka.
Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga: 

 •  do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A),
 •  do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).